Bekendtgørelse om apotekeres og apotekerkæders aflæggelse af regnskab § 6

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 863 af 23. august 2019,
som ændret ved bekendtgørelse nr. 260 af 09. marts 2023

Statusoplysninger
§ 6

De skemaer, der er nævnt i § 5, stk. 1, skal indeholde oplysninger om aktiver og passiver, herunder om følgende:

 • 1) Inventar ved årets begyndelse og udgang, dog undtaget edb-udstyr.

 • 2) Edb-udstyr ved årets begyndelse og udgang.

 • 3) Indretning ved årets begyndelse og udgang.

 • 4) Varelager ved årets begyndelse og udgang.

 • 5) Udestående fordringer opgjort ved årets begyndelse og udgang, herunder ikke forfaldne leverandørrabatter.

 • 6) Værdien af varevogne ved årets begyndelse og udgang.

 • 7) Kapital vedrørende lejede lokaler ved årets begyndelse og udgang fordelt på indbetalt depositum og forudbetalt leje.

 • 8) Leverandørkreditter opgjort som 95 pct. af apotekets vareforbrug i regnskabsåret multipliceret med 60 og divideret med 360.

 • 9) Skyldige feriepenge ved årets begyndelse og udgang.

 • 10) Skyldig overtid ved årets begyndelse og udgang.

 • 11) Varelageret ved årets begyndelse og udgang på apoteker, apoteksfilialer og apoteksudsalg skal opgøres i overensstemmelse med bekendtgørelse om apotekernes varelageropgørelse. Varelagerets sammensætning ved årets begyndelse og udgang skal specificeres på lægemidler, andre varer end lægemidler (frihandelsvarer) og øvrige varer som råvarer og emballage.