Bekendtgørelse om apotekeres og apotekerkæders aflæggelse af regnskab § 13

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 863 af 23. august 2019,
som ændret ved bekendtgørelse nr. 260 af 09. marts 2023

Afskrivning
§ 13

På resultatopgørelsen skal udgifter til afskrivning opføres efter reglerne i stk. 2-5.

Stk. 2 Det bogførte beløb for inventar ved årets begyndelse skal afskrives med 10 pct. Inventaranskaffelser i årets løb skal afskrives med 25 pct. Inventaranskaffelser med en anskaffelsessum på 6.700 kr. (grundbeløb, 1987-niveau) eller derunder kan dog udgiftsføres over driften i anskaffelsesåret. Beløbet reguleres i overensstemmelse med det beløb, der er nævnt i § 6 stk. 3, i lov om skattemæssige afskrivninger. Pakkemaskine til dosisdispensering skal afskrives fra og med anskaffelsesåret med 20 pct. årligt af anskaffelsessummen.

Stk. 3 Samlede indretningsudgifter på op til 50.000 kr. skal afskrives i det år, hvori udgifterne er afholdt. Indretningsudgifter på mere end 50.000 kr. skal afskrives med 10 pct., dog mindst 50.000 kr. årligt, indtil restsaldoen udgør 50.000 kr. eller derunder, der skal afskrives det følgende år. Har en apoteker, som lejer af apotekslokaler, med udlejer indgået en aftale efter § 63 i lov om leje skal de af aftalen omfattede forbedringsudgifter afskrives med 10 pct. årligt af det oprindelige udgiftsbeløb. Udgifter til indretning i forbindelse med etablering og drift af maskinel dosispakkefunktion skal afskrives med 10 pct. årligt af indretningsudgiften.

Stk. 4 Afskrivning på varevogne skal beregnes i anskaffelsesåret med 30 pct. af anskaffelsessummen. I følgende år skal der afskrives 30 pct. årligt af den bogførte værdi ved årets begyndelse, forholdsvis for dele af år.

Stk. 5 Afskrivning på IT-udstyr (hard- og software) skal afskrives fra og med anskaffelsesåret med 33 1/3 pct. årligt af anskaffelsessummen.