Bekendtgørelse om anvendelse af sikringsmidler i kriminalforsorgens institutioner § 16

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 175 af 31. januar 2022

Særlige regler om 15-17 årige, der anbringes i sikringscelle
§ 16

Hvis en 15-17 årig undtagelsesvis anbringes i sikringscelle, skal kriminalforsorgsområdet, uanset om den unge tvangsfikseres eller ej, straks anmode en læge om at foretage tilsyn med den unge. Lægen skal tilse den unge, medmindre lægen skønner sådant tilsyn åbenbart unødvendigt.

Stk. 2 Hvis der træffes bestemmelse om at opretholde anbringelsen i sikringscelle i mere end 24 timer, skal kriminalforsorgsområdet straks foretage indberetning herom til Direktoratet for Kriminalforsorgen. Indberetningen skal indeholde en nærmere begrundelse for, at betingelserne for fortsat anbringelse anses for opfyldt, og skal vedlægges kopi af den i medfør af § 14 udarbejdede rapport samt det i medfør af § 15, stk. 1-2, udarbejdede observationsskema.