Bekendtgørelse om anvendelse af sikringsmidler i kriminalforsorgens institutioner § 14

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 175 af 31. januar 2022

Notat m.v.
§ 14

Kriminalforsorgsområdet skal så hurtigt som muligt udarbejde rapport i Klientsystemets håndjerns- eller sikringscellemodul om anvendelse af håndjern, herunder om anvendelse af håndjern i en nærmere bestemt periode i institutionen ved den indsattes ophold uden for cellen efter straffuldbyrdelseslovens § 65 a, stk. 2, sikringscelle, tvangsfiksering samt andre sikringsmidler, jf. dog stk. 3. Rapporten skal indeholde oplysning om begrundelsen for anvendelsen, om dato og klokkeslæt for, hvornår anvendelsen af sikringsmidlet er ophørt, samt om, at den indsatte er orienteret om muligheden for at klage til Direktoratet for Kriminalforsorgen i de tilfælde, hvor dette fremgår af § 17, stk. 1, og om, hvornår fristen for at indgive klage udløber, jf. § 17, stk. 2. Rapporten skal endvidere indeholde oplysning om kriminalforsorgsområdets overvejelser vedrørende lægetilsyn og om underretning efter denne bekendtgørelse samt om opfølgende samtale efter § 13.

Stk. 2 Den indsatte skal efter anmodning have udleveret kopi af den rapport, som er udfærdiget i henhold til stk. 1.

Stk. 3 Kriminalforsorgsområdet har ikke pligt til at udarbejde rapport i Klientsystemets håndjernsmodul med oplysning om begrundelse m.v. som nævnt i stk. 1 i forbindelse med