Bekendtgørelse om anvendelse af sikringsmidler i kriminalforsorgens institutioner § 1

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 175 af 31. januar 2022

Kompetence
§ 1

Der kan anvendes håndjern og sikringscelle over for indsatte, der udstår fængselsstraf eller forvaring, efter straffuldbyrdelseslovens §§ 65, 65 a og 66.

Stk. 2 Straffuldbyrdelseslovens §§ 65, 65 a og 66 og denne bekendtgørelse finder tilsvarende anvendelse for varetægtsarrestanter.