14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...
x

Hej eLOV bruger,
Jeg er lov-uglen, og jeg vil nu guide dig igennem vores vigtigste features.
Skriv et paragrafnummer og tryk enter for at springe direkte til paragraffen Hold din mus henover en krydshenvisning for at se teksten der henvises til.
Hvis du klikker på krydshenvisningen, flyttes tekstboksen ud til højre, og du kan flytte rundt på den
Klik på taleboble-ikonet for at tilgå features til bestemmelsen. Du kan se forarbejderne til specifikke bestemmelser. Her kan du se, at § 2 er blevet ændret af 5 forskellige love og ændringslove. Du kan se teksten fra lovforslaget som fremsat, og teksten som vedtaget. Du kan se, hvordan ordlyden blev ændret under behandlingen af lovforslaget. Her ser du de specifikke bemærkninger til ændringen med lovgivers motiver. Du får dermed de vigtigste fortolkningsbidrag ved hånden. Du kan let finde bekendtgørelserne der, hvor de hjemles. Med vores backlinks har vi fundet de bestemmelser, der linker til den bestemmelse, du læser. Her kan du se en video med præsentation af flere features.
Du kan også købe abonnement, så du får adgang til alle features.

0 / -
næste
slå fra

Bekendtgørelse om anvendelse af sikringsmidler i kriminalforsorgens institutioner

Bekendtgørelse nr. 175 af 31. januar 2022

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse om anvendelse af sikringsmidler i kriminalforsorgens institutioner

I medfør af § 65, stk. 4, § 65 a, stk. 4, § 66, stk. 7, § 105, stk. 2, og § 111, stk. 3, i lov om fuldbyrdelse af straf m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 1333 af 9. december 2019, som ændret ved lov nr. 158 af 31. januar 2022, og § 776, 1.-3. pkt., i lov om rettens pleje, jf. lovbekendtgørelse nr. 1835 af 15. september 2021, fastsættes:

Der er ingen senere ændringer til denne bekendtgørelse.
Vi har kontrolleret for ændringer den 03. februar 2022

  • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse

§1 Kompetence
Der kan anvendes håndjern og sikringscelle over for indsatte, der udstår fængselsstraf eller forvaring, efter straffuldbyrdelseslovens §§ 65, 65 a og 66.

Stk. 2 Straffuldbyrdelseslovens §§ 65, 65 a og 66 og denne bekendtgørelse finder tilsvarende anvendelse for varetægtsarrestanter.

§2 Bestemmelse om anvendelse af håndjern og om ophør heraf træffes af kriminalforsorgsområdet eller Direktoratet for Kriminalforsorgen.

Stk. 2 Bestemmelse om anbringelse i sikringscelle, herunder tvangsfiksering, eller om anvendelse af andre sikringsmidler eller ophør af disse foranstaltninger, træffes af kriminalforsorgsområdet.

§3 Lægetilsyn
Ved anvendelse af håndjern eller sikringscelle med eller uden tvangsfiksering skal der ske lægetilkald og lægetilsyn efter straffuldbyrdelseslovens § 65, stk. 3, § 65 a, stk. 3, jf. § 65, stk. 3, § 66, stk. 5, og § 66, stk. 6.

Stk. 2 Ved anvendelse af andre sikringsmidler, jf. § 10, skal der ske lægetilkald efter straffuldbyrdelseslovens § 66, stk. 6. I tilfælde, hvor der anvendes håndjern efter § 10, stk. 2 og 3, skal lægetilkald dog ske efter reglerne i straffuldbyrdelseslovens § 65, stk. 3.

Stk. 3 Hvis anvendelse af sikringsmidler varer mere end 24 timer, skal læge orienteres dagligt, således at den pågældende blandt andet ud fra sit kendskab til den indsatte kan vurdere, om lægetilsyn er nødvendigt.

§4 Anvendelse af håndjern
Ved anvendelse af håndjern, der ikke finder sted i forbindelse med, at den indsatte flyttes fra én lokalitet til en anden, skal den indsatte tilses af personalet med korte mellemrum, der ikke må overstige en time.

§5 Der må kun anvendes håndjern af en type, der er godkendt af Direktoratet for Kriminalforsorgen.

§6 Anvendelse af sikringscelle, herunder tvangsfiksering
Der kan anvendes sikringscelle, herunder tvangsfiksering efter straffuldbyrdelseslovens § 66.

Stk. 2 Ved anbringelse i sikringscelle skal kriminalforsorgsområdet undersøge, hvilke genstande en indsat har i sin besiddelse på sin person, jf. straffuldbyrdelseslovens § 60, stk. 1 og stk. 4-9. Der skal desuden normalt ske omklædning af den indsatte.

§7 I tilfælde, hvor den indsatte ikke er tvangsfikseret, skal den pågældende jævnligt tilses af personalet.

§8 Tvangsfiksering kan kun helt undtagelsesvis ske i over 24 timer.

§9 Der må kun anvendes sikringsceller, der er godkendt af Direktoratet for Kriminalforsorgen.

Stk. 2 En celle, der er godkendt som sikringscelle, må ikke anvendes til andet formål.

§10 Anvendelse af andre sikringsmidler
Hvis betingelserne for anbringelse i sikringscelle er opfyldt, men en sådan celle ikke er til rådighed i institutionen, kan der i stedet midlertidigt ske anbringelse i et opholdsrum, hvorfra inventaret er fjernet.

Stk. 2 Hvis det er absolut påkrævet, kan der under anbringelsen anvendes håndjern.

Stk. 3 Hvis anbringelse som nævnt i stk. 1 ikke umiddelbart er mulig, kan der i stedet anvendes håndjern.

Stk. 4 Anvendelsen af sikringsmidler som nævnt i stk. 1-3 skal være så kortvarig som muligt. Er betingelserne for anbringelse i sikringscelle stadig opfyldt, skal den indsatte så hurtigt som muligt overføres til en institution, hvor den pågældende kan anbringes i sikringscelle.

§11 Ved anbringelse i medfør af § 10, stk. 1, finder § 6, stk. 2, § 7 og § 13 tilsvarende anvendelse.

§12 Rettigheder
Under anvendelse af håndjern, ophold i sikringscelle og anvendelse af andre sikringsmidler kan den indsatte udøve sine sædvanlige rettigheder i det omfang, det er foreneligt med anvendelsen eller opholdet. Kriminalforsorgsområdet skal yde den indsatte den fornødne bistand i denne forbindelse.

§13 Kriminalforsorgsområdet skal snarest efter ophøret af anbringelsen i sikringscelle tilbyde den indsatte en opfølgende samtale med et fastansat medlem af personalet.

§14 Notat m.v.
Kriminalforsorgsområdet skal så hurtigt som muligt udarbejde rapport i Klientsystemets håndjerns- eller sikringscellemodul om anvendelse af håndjern, herunder om anvendelse af håndjern i en nærmere bestemt periode i institutionen ved den indsattes ophold uden for cellen efter straffuldbyrdelseslovens § 65 a, stk. 2, sikringscelle, tvangsfiksering samt andre sikringsmidler, jf. dog stk. 3. Rapporten skal indeholde oplysning om begrundelsen for anvendelsen, om dato og klokkeslæt for, hvornår anvendelsen af sikringsmidlet er ophørt, samt om, at den indsatte er orienteret om muligheden for at klage til Direktoratet for Kriminalforsorgen i de tilfælde, hvor dette fremgår af § 17, stk. 1, og om, hvornår fristen for at indgive klage udløber, jf. § 17, stk. 2. Rapporten skal endvidere indeholde oplysning om kriminalforsorgsområdets overvejelser vedrørende lægetilsyn og om underretning efter denne bekendtgørelse samt om opfølgende samtale efter § 13.

Stk. 2 Den indsatte skal efter anmodning have udleveret kopi af den rapport, som er udfærdiget i henhold til stk. 1.

Stk. 3 Kriminalforsorgsområdet har ikke pligt til at udarbejde rapport i Klientsystemets håndjernsmodul med oplysning om begrundelse m.v. som nævnt i stk. 1 i forbindelse med

§15 Enhver, der tilser en indsat, der er anbragt i sikringscelle eller undergivet anvendelse af andre sikringsmidler, skal gøre notat om tilsynet på observationsskemaet i Klientsystemets sikringscellemodul, uanset om der er sket ændringer i den indsattes forhold. Dette gælder også for det tilsyn, der føres af en fast vagt til en indsat, der er tvangsfikseret. Der skal ske notat om tilsynet med den pågældende mindst hvert kvarter i den periode, den indsatte er fikseret i sikringscelle.

Stk. 2 Observationsskemaet skal indeholde oplysninger om dato og klokkeslæt for tilsynet samt oplysning om den indsattes tilstand, herunder eventuelle bemærkninger om behovet for at opretholde anbringelsen i sikringscelle, tvangsfikseringen eller anvendelsen af andre sikringsmidler.

Stk. 3 Hvis der træffes bestemmelse om at opretholde anbringelsen i sikringscelle i mere end tre døgn eller om at opretholde tvangsfikseringen i mere end 24 timer, skal kriminalforsorgsområdet straks foretage indberetning herom til Direktoratet for Kriminalforsorgen. Indberetningen skal indeholde en nærmere begrundelse for, at betingelserne for fortsat anbringelse i sikringscelle eller tvangsfiksering anses for opfyldt, og en henvisning til oplysningerne fra den i medfør af § 14 udarbejdede rapport, samt det i medfør af stk. 1-2 udarbejdede observationsskema.

§16 Særlige regler om 15-17 årige, der anbringes i sikringscelle
Hvis en 15-17 årig undtagelsesvis anbringes i sikringscelle, skal kriminalforsorgsområdet, uanset om den unge tvangsfikseres eller ej, straks anmode en læge om at foretage tilsyn med den unge. Lægen skal tilse den unge, medmindre lægen skønner sådant tilsyn åbenbart unødvendigt.

Stk. 2 Hvis der træffes bestemmelse om at opretholde anbringelsen i sikringscelle i mere end 24 timer, skal kriminalforsorgsområdet straks foretage indberetning herom til Direktoratet for Kriminalforsorgen. Indberetningen skal indeholde en nærmere begrundelse for, at betingelserne for fortsat anbringelse anses for opfyldt, og skal vedlægges kopi af den i medfør af § 14 udarbejdede rapport samt det i medfør af § 15, stk. 1-2, udarbejdede observationsskema.

§17 Administrativ klageadgang
Følgende afgørelser truffet af et kriminalforsorgsområde kan påklages til Direktoratet for Kriminalforsorgen:

Stk. 2 Klage til Direktoratet for Kriminalforsorgen skal iværksættes inden to måneder efter, at indgrebet er ophørt. Direktoratet for Kriminalforsorgen kan i særlige tilfælde se bort fra denne frist.

Stk. 3 En klage til Direktoratet for Kriminalforsorgen har ikke opsættende virkning, medmindre kriminalforsorgsområdet eller direktoratet træffer bestemmelse herom.

§18 Ikrafttræden
Bekendtgørelsen træder i kraft den 3. februar 2022.

Stk. 2 Bekendtgørelse nr. 1111 af 17. august 2016 om anvendelse af sikringsmidler i kriminalforsorgens institutioner ophæves.

profile photo
Profilside