Bekendtgørelse om anvendelse af RID i national transport og transport af farligt gods i håndbagage m.v.

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 541 af 12. juni 2012

I medfør af § 18, § 21 h, stk. 1, 1. pkt., § 22, stk. 6, § 24 c, stk. 2, og § 26 stk. 1, 1. pkt., i lov om jernbane, jf. lovbekendtgørelse nr. 1249 af 11. november 2010, fastsættes efter bemyndigelse i henhold til § 24 h, stk. 1:

Der er ingen senere ændringer til denne bekendtgørelse.

 • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
Anvendelsesområde og definitioner

Anvendelsesområde
§ 1

Bekendtgørelsen fastsætter bestemmelser om anvendelse af Reglementet for international transport af farligt gods med jernbane, herefter benævnt RID, i national transport og passagerers transport af farligt gods i håndbagage.

Stk. 2 RID gælder for transport af farligt gods med jernbane, jf., § 3, stk. 6, herunder læsning og aflæsning, i såvel national som international trafik. Endvidere gælder regler om transport af farligt gods, der er udstedt af Trafikstyrelsen.

§ 2

Bestemmelserne i denne bekendtgørelse gælder ikke for:

 • 1) køretøjer som er belæsset med farligt gods, og som under transporten henstilles (parkeres) i mere end 48 timer i sammenhæng, dog 60 timer i sammenhæng på en jernbanevirksomheds eller en jernbaneinfrastrukturforvalters areal, og

 • 2) jernbanetransport af eksplosive stoffer og genstande hørende til RID klasse 1, der udføres med køretøjer, som tilhører de danske væbnede styrker eller udenlandske væbnede styrker og som disse er ansvarlige for.

Stk. 2 Med undtagelse af § 4 og § 10, finder bestemmelserne i denne bekendtgørelse ikke anvendelse på privatpersoner, som medbringer farligt gods i håndbagage.

Definitioner
§ 3

Ved anvendelse af bestemmelserne i denne bekendtgørelse skal følgende definitioner lægges til grund:

 • 1) COTIF-konventionen: Konventionen om internationale jernbanebefordringer, senest ændret i Vilnius den 3. juni 1999.

 • 2) CIM: Fælles regler for kontrakten om international befordring af gods med jernbane, som er bilag B til COTIF-konventionen.

 • 3) CIV: Fælles regler for kontrakten om international befordring af passagerer med jernbane, som er bilag A til COTIF-konventionen.

 • 4) Farligt gods: Stoffer og genstande, som ifølge RID ikke, eller kun under visse betingelser, må transporteres med jernbane.

 • 5) Køretøj: Jernbanekøretøj med eller uden trækkraft, der på egne hjul kører på en jernbanestrækning. Et køretøj består af et eller flere strukturelt eller funktionelt definerede delsystemer eller dele af sådanne delsystemer.

 • 6) Transport af farligt gods: Flytning af farligt gods fra et sted til et andet, inklusive de stop, der måtte være nødvendige grundet transportvilkår, og inklusive de tidsrum, hvor det farlige gods opholder sig i vogne, tanke og containere grundet trafikale forhold før, under og efter flytningen.

Generelle bestemmelser
§ 4

Enhver, som er involveret i jernbanetransport af farligt gods efter bestemmelserne i denne bekendtgørelse, skal udvise forsigtighed og agtpågivenhed, så der ikke forvoldes skade på liv, helbred, miljø eller materielle genstande.

Stk. 2 Farligt gods, der transporteres på et køretøj, skal være forsvarligt stuvet, fastgjort eller fastkilet, så det farlige gods ikke kan forskubbe sig under normale transportforhold.

§ 5

Jernbanetransport af farligt gods, der foregår inden for en jernbaneinfrastrukturforvalters areal, som er særligt afspærret, indhegnet eller på anden måde afgrænset, for eksempel en kombiterminal, kan finde sted i de tilfælde, hvor transporten indgår som et led i håndteringen af godset inden for arealet, når transporten er i overensstemmelse med bestemmelserne i RID. I den forbindelse skal navnlig følgende bestemmelser være opfyldt:

 • 1) Den transporterende enhed skal være afmærket i overensstemmelse med bestemmelserne i RID,

 • 2) tanke skal godkendes, jf. RID, og

 • 3) det farlige gods skal transporteres i overensstemmelse med bestemmelserne i RID om sammenlæsningsforbud.

Tilladelse til transport af farligt gods
§ 6

Farligt gods, som i henhold til RID er udelukket fra transport, eller som ikke kan transporteres på de betingelser, som er angivet i RID, må kun transporteres, hvis Trafikstyrelsen efter ansøgning skriftligt meddeler tilladelse til en sådan transport af farligt gods. Transporten skal ske på de vilkår, der måtte være fastsat i tilladelsen.

Stk. 2 Tilladelse efter stk. 1 kan kun gives under forudsætning af, at transporten kan udføres sikkerhedsmæssigt forsvarligt, og at transporten er klart defineret og tidsmæssigt afgrænset.

Afsenderens ansvar for det indleverede gods
§ 7

Afsenderen af farligt gods skal erstatte ethvert tab, som jernbanevirksomheden påføres som følge af indlevering af gods, der er udelukket fra eller kun på visse betingelser modtages til transport, under urigtig, unøjagtig eller ufuldstændig betegnelse eller i strid med gældende sikkerhedsforskrifter.

Stk. 2 Jernbanevirksomheden har til enhver tid ret til at undersøge, om sendingen svarer til angivelserne i transportdokumentet, og om de sikkerhedsforskrifter, der er angivet i jernbanevirksomhedens forretningsbetingelser, er iagttaget.

Stk. 3 Trafikstyrelsen har til enhver tid ret til at undersøge, om sendingen svarer til angivelserne i transportdokumentet, og om de gældende sikkerhedsforskrifter for farligt gods er overholdt.

Stk. 4 Den rådighedsberettigede skal så vidt muligt have lejlighed til at overvære undersøgelsen efter stk. 2 og 3.

Transportdokumenter
§ 8

De dokumenter og beviser, der er foreskrevet for transport i henhold til RID, skal medbringes under transporten og på forlangende forevises Trafikstyrelsen.

Stk. 2 Hvis transporten foregår efter en tilladelse, jf. § 6, stk. 1, skal der under transporten, udover de i stk. 1 nævnte dokumenter, medbringes kopi af denne tilladelse, som på forlangende skal kunne forevises.

Stk. 3 Rangering, der foregår inden for en jernbaneinfrastrukturforvalters areal, jf. § 5, er undtaget fra kravet om, at transport af farligt gods skal være ledsaget af et transportdokument.

Indberetning af ulykker og hændelser i henhold til RID
§ 9

Jernbanevirksomheder og jernbaneinfrastrukturforvaltere har pligt til at indberette ulykker eller hændelser i henhold til RID, der sker under læsning, påfyldning, rangering, transport eller aflæsning af farligt gods, til Trafikstyrelsen.

Stk. 2 Indberetning efter stk. 1, skal ske senest 14 hverdage efter, at ulykken eller hændelsen har fundet sted. Ved indberetningen skal ”Model for rapport om hændelser under transport af farligt gods”, jf. afsnit 1.8.5 i RID anvendes.

Farligt gods i håndbagage
§ 10

Jernbanevirksomhederne skal ud fra de konkrete forhold i virksomheden vurdere, om det vil være nødvendigt at fastsætte bestemmelser om farligt passagergods, herunder fyrværkeri i deres ordens- og sikkerhedsbestemmelser. Virksomhederne vil her skulle forholde sig til farligt passagergods, herunder fyrværkeri på tilsvarende måde, som virksomhederne behandler andre ordensforhold.

Dispensation
§ 11

Trafikstyrelsen kan dispensere fra kravene i denne bekendtgørelse, når det i øvrigt er foreneligt med EU-regler på området.

Straf og klageadgang

Straf
§ 12

Medmindre højere straf er forskyldt efter § 22 i lov om jernbane, straffes med bøde den, der:

Stk. 2 Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

Klageadgang
§ 13

Trafikstyrelsens afgørelser truffet i henhold til denne bekendtgørelse kan ikke påklages til transportministeren eller til anden administrativ myndighed.

Ikrafttræden
§ 14

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2012.

Stk. 2 Følgende bekendtgørelse og bestemmelser ophæves:

 • 1) bekendtgørelse nr. 9485 af 28. juni 2005 om bestemmelser om sikring af højrisikogods (RID kapitel 1.10), og

 • 2) §§ 1-3 i bekendtgørelse nr. 1132 af 28. september 2010 om farligt gods, kontrolafgifter og tilladelse til jernbanevirksomhed m.v.