Bekendtgørelse om anvendelse af millimeterbølgescanner i kriminalforsorgens institutioner

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Anvendelse af millimeterbølgescanner i kriminalforsorgens institutioner

Bekendtgørelse nr. 768 af 14. juni 2017

I medfør af § 66 a, stk. 2 og 3, og § 105, stk. 2, i lov om fuldbyrdelse af straf m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 1242 af 11. november 2015, som ændret ved lov nr. 641 af 8. juni 2016, og § 776, 1.-3. pkt., i lov om rettens pleje, jf. lovbekendtgørelse nr. 1257 af 13. oktober 2016, fastsættes: Anvendelsesområde m.v.

Der er ingen senere ændringer til denne bekendtgørelse.

 • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
§ 1

Undersøgelse af personer ved anvendelse af millimeterbølgescanner i medfør af denne bekendtgørelse kan ske efter straffuldbyrdelseslovens § 66 a.

§ 2

Ved millimeterbølgescanner forstås en scanner, der kan afsløre effekter gemt i eller under den undersøgte persons beklædning ved anvendelse af elektromagnetiske bølger med en bølgelængde på 1 til 10 mm og med en frekvens mellem 0,03 og 0,3 terahertz.

Stk. 2 Scanningens resultat vises på en generisk tegning af en menneskekrop.

§ 3

Direktoratet for Kriminalforsorgen godkender, i hvilke fængsler og arresthuse der placeres millimeterbølgescanner.

Personkredsen
§ 4

Undersøgelse ved anvendelse af millimeterbølgescanner kan foretages over for indsatte, besøgende og andre personer, der søger adgang til kriminalforsorgens institutioner, jf. §§ 5-7.

Stk. 2 Straffuldbyrdelseslovens § 66 a finder tilsvarende anvendelse for varetægtsarrestanter.

Indsatte
§ 5

Direktoratet for Kriminalforsorgen og kriminalforsorgsområdet kan anvende millimeterbølgescanner ved undersøgelse af en indsat, hvis en sådan undersøgelse er nødvendig for at sikre, at ordensbestemmelser overholdes eller sikkerhedshensyn iagttages, herunder

 • 1) når den indsatte indsættes i institutionen,

 • 2) hvis den indsatte mistænkes for uretmæssig besiddelse af effekter,

 • 3) før og efter besøg eller

 • 4) før og efter fravær fra institutionen eller opholdsafdelingen.

Stk. 2 Ved undersøgelse af den indsattes person efter stk. 1 finder undersøgelsesbekendtgørelsens § 2, § 7, stk. 1, § 8, stk. 1, nr. 2, § 8, stk. 2, og § 9 tilsvarende anvendelse.

Besøgende og øvrige personer
§ 6

Direktoratet for Kriminalforsorgen og kriminalforsorgsområdet kan anvende millimeterbølgescanner ved undersøgelse af besøgende og andre personer, der søger adgang til kriminalforsorgens institutioner.

Stk. 2 Visitation efter stk. 1 vil normalt finde sted i forbindelse med adgangskontrol.

Stk. 3 Ved undersøgelse efter stk. 1 skal det forinden tilkendegives personen,

 • 1) at undersøgelsen kun kan gennemføres med den pågældendes samtykke, og

 • 2) at det kan medføre nægtelse af adgang til institutionen, hvis den pågældende nægter at lade sig undersøge.

§ 7

Hvis anvendelsen af millimeterbølgescanner påviser effekter, som ønskes undersøgt, opfordres personen til at fremvise disse, således at effekterne kan undersøges med henblik på stillingtagen til, hvorvidt de kan medbringes i institutionen.

Stk. 2 Hvis undersøgelse efter stk. 1 skal finde sted, skal det forinden tilkendegives personen,

 • 1) at undersøgelsen kun kan gennemføres med den pågældendes samtykke, og

 • 2) at det kan medføre nægtelse af adgang til institutionen, hvis den pågældende nægter at lade effekterne undersøge.

Fælles bestemmelser
§ 8

Undersøgelse ved anvendelse af millimeterbølgescanner skal gennemføres på en måde, der i størst muligt omfang er egnet til at mindske den undersøgtes oplevelse af at blive krænket.

Behandling af oplysninger
§ 9

Personoplysninger registreres ikke i millimeterbølgescanneren.

Stk. 2 Data slettes automatisk i scanneren umiddelbart efter kvittering af scanningsresultatet.

Ikrafttræden
§ 10

Bekendtgørelsen træder i kraft den 3. juli 2017.