Bekendtgørelse om anvendelse af administrative bødeforelæg på det finansielle område § 1

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 186 af 8. marts 2011,
som ændret ved bekendtgørelse nr. 1214 af 4. juni 2021

Anvendelsesområde m.v.
§ 1

I sager om overtrædelse af lov om finansiel virksomhed og lov om værdipapirhandel m.v. omfattet af §§ 2 og 3, der ikke skønnes at medføre højere straf end bøde, kan Finanstilsynet i et bødeforelæg tilkendegive, at sagen kan afgøres uden retssag, hvis den, der har begået overtrædelsen, erklærer sig skyldig i overtrædelsen og erklærer sig rede til inden en nærmere angiven frist at betale en bøde, som angivet i bødeforelægget.

Stk. 2 Retsplejelovens regler om krav til indholdet af et anklageskrift og om, at en sigtet ikke er forpligtet til at udtale sig, finder tilsvarende anvendelse på bødeforelæg.