Bekendtgørelse om anvendelse af administrative bødeforelæg på det finansielle område

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 186 af 08. marts 2011,
som ændret ved bekendtgørelse nr. 1214 af 04. juni 2021

I medfør af § 373 a, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 1125 af 23. september 2010, som ændret ved lov nr. 1556 af 21. december 2010, og § 93 a i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 959 af 11. august 2010, som ændret ved lov nr. 1556 af 21. december 2010, fastsættes:

Bekendtgørelsen er konsolideret med senere ændringer. Her kan du se hvilke ændringsbekendtgørelser, som er indarbejdet.

 • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
Anvendelsesområde m.v.
§ 1

I sager om overtrædelse af lov om finansiel virksomhed og lov om værdipapirhandel m.v. omfattet af §§ 2 og 3, der ikke skønnes at medføre højere straf end bøde, kan Finanstilsynet i et bødeforelæg tilkendegive, at sagen kan afgøres uden retssag, hvis den, der har begået overtrædelsen, erklærer sig skyldig i overtrædelsen og erklærer sig rede til inden en nærmere angiven frist at betale en bøde, som angivet i bødeforelægget.

Stk. 2 Retsplejelovens regler om krav til indholdet af et anklageskrift og om, at en sigtet ikke er forpligtet til at udtale sig, finder tilsvarende anvendelse på bødeforelæg.

Bestemmelser hvor overtrædelse kan søges afgjort ved bødeforelæg
§ 2

Følgende overtrædelser af bestemmelser i lov om finansiel virksomhed kan søges afgjort ved bødeforelæg, jf. § 1:

 • 1) Udøvelse af virksomhed som pengeinstitut uden tilladelse, jf. § 7, stk. 1.

 • 2) Henvendelse til offentligheden med tilbud om at modtage indlån uden tilladelse, jf. § 7, stk. 4.

 • 3) Udøvelse af virksomhed som realkreditinstitut uden tilladelse, jf. § 8, stk. 1.

 • 4) Udstedelse af realkreditobligationer uden at opfylde betingelserne herfor, jf. § 8, stk. 3.

 • 5) Manglende, mangelfuld eller forkert meddelelse til Finanstilsynet om etablering af filial i et andet land, jf. § 38, stk. 1.

 • 6) Manglende, mangelfuld eller forkert meddelelse til Finanstilsynet om ændringer i etableringen af en filial i et andet land, jf. § 38, stk. 6.

 • 7) Manglende, mangelfuld eller forkert meddelelse til Finanstilsynet ved udøvelse af grænseoverskridende tjenesteydelse, jf. § 39, stk. 1, 1. pkt.

 • 8) Manglende ansøgning om godkendelse hos Finanstilsynet af erhvervelse af kvalificerede andele, jf. § 61, stk. 1.

 • 9) Manglende, mangelfuld eller forkert meddelelse til Finanstilsynet om afhændelse eller formindskelse af kvalificerede andele, jf. § 61 b.

 • 10) Manglende, mangelfuld eller forkert meddelelse til Finanstilsynet ved kendskab om erhvervelser eller afhændelse af kvalificerede andele samt meddelelse af årsopgørelse af kvalificerede andele, jf. § 61 c.

 • 11) Manglende eller mangelfulde bestemmelser i en forretningsorden om udførelsen af bestyrelsens hverv, jf. § 65, stk. 1.

 • 12) Manglende, mangelfuld eller forkert skriftlige retningslinjer for den finansielle virksomheds væsentligste aktivitetsområdet, hvori arbejdsdelingen mellem bestyrelse og direktion fastlægges, jf. § 70.

 • 13) Manglende, mangelfuld eller forkert opfyldelse af kravene om effektive former for virksomhedsstyring, risikostyring og procedurer til at lede virksomheden m.v. jf. § 71, stk. 1.

 • 14) Manglende, mangelfuld eller forkert meddelelse til Finanstilsynet om forhold, der er af afgørende betydning for den finansielle virksomheds drift, herunder manglende opfyldelse af kapitalkravet eller solvensbehovet, jf. § 75.

 • 15) Manglende, mangelfuld eller forkert overholdelse af reglerne om aflønning af bestyrelse, direktionen og andre ansatte, jf. § 77 a, stk. 1 og 2.

 • 16) Manglende, mangelfuld eller forkert overholdelse af reglerne om aflønning i finansielle virksomheder og finansielle holdingvirksomheder, der modtager eller har fået tilsagn om statsstøtte, jf. § 77 b, stk. 1 og 2.

 • 17) Manglende, mangelfuld eller forkert oplysning i beretning om aflønning af direktion, jf. § 77 d, stk. 2.

 • 18) Manglende angivelse af medlemskab i andelssammenslutning i navn, jf. § 92.

 • 19) Manglende eller mangelfuld udarbejdelse af retningslinjer for, i hvilket omfang oplysninger kan videregives fra virksomheden, jf. § 122.

 • 20) Manglende, mangelfuld eller forkert overholdelse af kravet om tilstrækkelig basiskapital, og råden over interne procedurer til risikomåling og risikostyring til løbende kapital af en størrelse, type og fordeling, som er passende til at dække instituttets risici, jf. § 124, stk. 1.

 • 21) Manglende, mangelfuld eller forkert opgørelse af basiskapitalen, jf. § 124, stk. 2, og § 125, stk. 2.

 • 22) Manglende, mangelfuld eller forkert overholdelse af reglerne om store engagementer, jf. § 145, stk. 1 og 2.

 • 23) Manglende, mangelfuld eller forkert indberetning til Finanstilsynet om engagementer, jf. § 145, stk. 4.

 • 24) Manglende, mangelfuld eller forkert meddelelse til Finanstilsynet om, at kravet om en forsvarlig likviditet ikke er opfyldt, jf. § 152, stk. 3, 1. pkt.

 • 25) Manglende, mangelfuld eller forkert overholdelse af reglerne for koncerner, jf. § 170-172.

 • 26) Manglende, mangelfuld eller forkert indberetning til Finanstilsynet om alle engagementer, der udgør mere end 10 pct. af koncernens basiskapital, jf. § 175 a, stk. 1.

 • 27) Manglende tilladelse fra Finanstilsynet til at have engagementer med andre virksomheder inden for samme koncern bortset fra engagementer med dattervirksomheder, jf. § 182, stk. 1.

 • 28) Manglende, mangelfuld eller forkert meddelelse til Finanstilsynet om forhold, der er af afgørende betydning for virksomhedens fortsatte aktivitet, jf. § 200.

 • 29) Manglende tilladelse fra økonomi- og erhvervsministeren til at sammenlægge en finansiel virksomhed med en anden finansiel virksomhed eller en bestemt forretningsdel af en anden finansiel virksomhed, jf. § 204, stk. 1.

 • 30) Manglende, mangelfuld eller forkert indsendelse af årsrapport til Finanstilsynet, jf. § 194, stk. 1, og § 195, stk. 1-3.

 • 31) Manglende, mangelfuld eller forkert overholdelse af kravene til årsrapport og revision m.v. jf. § 183, stk. 1, 1. pkt. og stk. 5, § 184, stk. 1, § 185, stk.1, 2 og 3, 1. pkt., § 191, stk. 1-3, § 192, 1. pkt., § 193, 1. pkt., § 198, stk. 1, og § 199, stk. 2 og 5.

 • 32) Manglende, mangelfuld eller forkert efterkommelse af et påbud givet i medfør af § 350, stk. 1.

§ 3

(Ophævet)

Bødens vedtagelse og betaling m.v.
§ 4

Vedtages bøden inden den i bødeforelægget angivne frist, bortfalder videre forfølgning. Fristen kan efter anmodning forlænges af Finanstilsynet.

Stk. 2 Vedtagelse sker ved at underskrive en blanket, der er vedlagt bødeforelægget, og indsende denne til Finanstilsynet, eller ved betaling.

Stk. 3 Betaling af bøden kan ske på det til bødeforelægget vedlagte giroindbetalingskort.

Ikrafttrædelsesbestemmelse
§ 5

Bekendtgørelsen træder i kraft den 11. marts 2011.