Bekendtgørelse om antagelse af advokater som retsmæglere

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 365 af 16. maj 2008,
som ændret ved bekendtgørelse nr. 212 af 28. februar 2023

I medfør af § 273, stk. 2, i retsplejeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1261 af 23. oktober 2007, som ændret senest ved lov nr. 168 af 12. marts 2008, fastsættes følgende bestemmelser om antagelse af advokater som retsmæglere:

Bekendtgørelsen er konsolideret med senere ændringer. Her kan du se hvilke ændringsbekendtgørelser, som er indarbejdet.

  • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
§ 1

Domstolsstyrelsen antager for hver landsretskreds et antal advokater til at fungere som retsmæglere ved byretterne, landsretterne og Sø- og Handelsretten.

§ 2

Antagelse sker efter ansøgning på baggrund af opslag.

Stk. 2 Domstolsstyrelsen indhenter en udtalelse om hver enkelt ansøger hos vedkommende landsretspræsident.

Stk. 3 Landsretspræsidenten kan til brug for sin udtalelse indhente en udtalelse fra præsidenten for den byretskreds, inden for hvilken ansøgeren har kontoradresse.

Stk. 4 Domstolsstyrelsen indhenter hos Advokatrådet en udtalelse om disciplinære sanktioner hos de ansøgere, som Domstolsstyrelsen påtænker at antage.

§ 3

Kun personer, som udøver advokatvirksomhed, kan antages til at fungere som retsmæglere.

Stk. 2 Det er en betingelse for antagelse som retsmægler, at advokaten har gennemført relevant uddannelse i mægling, og at advokaten i øvrigt må anses for egnet til at fungere som retsmægler.

Stk. 3 Advokaten skal være omfattet af en ansvarsforsikring, der dækker ansvar for økonomisk tab, som advokaten måtte påføre tredjemand ved enhver forsætlig eller uagtsom handling eller undladelse, når tabet skyldes advokatens virke som retsmægler.

§ 4

Der tilkommer advokaten et salær for hver sag, som advokaten tildeles som retsmægler.

Stk. 2 I særlige tilfælde kan der tilkendes advokaten salær for rejsetid og godtgørelse for rejseudgifter i forbindelse med retsmæglingen.

Stk. 3 Beløbene i stk. 1 og 2 fastsættes af den ret, der har tildelt sagen.

§ 5

Antagelsen sker for en periode på 4 år, hvorefter den ophører automatisk. Advokaten kan dog virke som retsmægler i de sager, der er tildelt den pågældende inden periodens udløb.

Stk. 2 Antagelsen kan efter ansøgning forlænges for 4 år ad gangen. Ved behandlingen af en ansøgning om forlængelse finder § 2, stk. 2, 3 og 4, anvendelse.

Stk. 3 Antagelsen ophører endvidere, hvis advokaten ophører med at udøve advokatvirksomhed.

§ 6

Antagelsen kan tilbagekaldes, såfremt advokaten ikke udøver hvervet som retsmægler i overensstemmelse med loven, eller hvis advokaten i øvrigt tilsidesætter sine pligter som retsmægler.

Stk. 2 Forinden tilbagekaldelse finder sted, indhenter Domstolsstyrelsen en udtalelse om den pågældende advokat hos vedkommende landsretspræsident og hos Advokatrådet. § 2, stk. 3, finder tilsvarende anvendelse.

§ 7

Bekendtgørelsen træder i kraft den 24. maj 2008.