14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...
x

Hej eLOV bruger,
Jeg er lov-uglen, og jeg vil nu guide dig igennem vores vigtigste features.
Skriv et paragrafnummer og tryk enter for at springe direkte til paragraffen Hold din mus henover en krydshenvisning for at se teksten der henvises til.
Hvis du klikker på krydshenvisningen, flyttes tekstboksen ud til højre, og du kan flytte rundt på den
Klik på taleboble-ikonet for at tilgå features til bestemmelsen. Du kan se forarbejderne til specifikke bestemmelser. Her kan du se, at § 2 er blevet ændret af 5 forskellige love og ændringslove. Du kan se teksten fra lovforslaget som fremsat, og teksten som vedtaget. Du kan se, hvordan ordlyden blev ændret under behandlingen af lovforslaget. Her ser du de specifikke bemærkninger til ændringen med lovgivers motiver. Du får dermed de vigtigste fortolkningsbidrag ved hånden. Du kan let finde bekendtgørelserne der, hvor de hjemles. Med vores backlinks har vi fundet de bestemmelser, der linker til den bestemmelse, du læser. Her kan du se en video med præsentation af flere features.
Du kan også købe abonnement, så du får adgang til alle features.

0 / -
næste
slå fra

Bekendtgørelse om antagelse af advokater som retsmæglere

Bekendtgørelse nr. 365 af 16. maj 2008

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse om antagelse af advokater som retsmæglere

I medfør af § 273, stk. 2, i retsplejeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1261 af 23. oktober 2007, som ændret senest ved lov nr. 168 af 12. marts 2008, fastsættes følgende bestemmelser om antagelse af advokater som retsmæglere:

Der er ingen senere ændringer til denne bekendtgørelse.
Vi har kontrolleret for ændringer den 31. august 2021

  • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse

§1 Domstolsstyrelsen antager for hver landsretskreds et antal advokater til at fungere som retsmæglere ved byretterne, landsretterne og Sø- og Handelsretten.

§2 Antagelse sker efter ansøgning på baggrund af opslag.

Stk. 2 Domstolsstyrelsen indhenter en udtalelse om hver enkelt ansøger hos vedkommende landsretspræsident og hos Advokatrådet.

Stk. 3 Landsretspræsidenten kan til brug for sin udtalelse indhente en udtalelse fra præsidenten for den byretskreds, inden for hvilken ansøgeren har kontoradresse.

§3 Kun personer, som udøver advokatvirksomhed, kan antages til at fungere som retsmæglere.

Stk. 2 Det er en betingelse for antagelse som retsmægler, at advokaten har gennemført relevant uddannelse i mægling, og at advokaten i øvrigt må anses for egnet til at fungere som retsmægler.

Stk. 3 Advokaten skal være omfattet af en ansvarsforsikring, der dækker ansvar for økonomisk tab, som advokaten måtte påføre tredjemand ved enhver forsætlig eller uagtsom handling eller undladelse, når tabet skyldes advokatens virke som retsmægler.

§4 Der tilkommer advokaten et salær for hver sag, som advokaten tildeles som retsmægler.

Stk. 2 I særlige tilfælde kan der tilkendes advokaten salær for rejsetid og godtgørelse for rejseudgifter i forbindelse med retsmæglingen.

Stk. 3 Beløbene i stk. 1 og 2 fastsættes af den ret, der har tildelt sagen.

§5 Antagelsen sker for en periode på 4 år, hvorefter den ophører automatisk. Advokaten kan dog virke som retsmægler i de sager, der er tildelt den pågældende inden periodens udløb.

Stk. 2 Antagelsen kan efter ansøgning forlænges for 4 år ad gangen. Ved behandlingen af en ansøgning om forlængelse finder § 2, stk. 2 og 3, anvendelse.

Stk. 3 Antagelsen ophører endvidere, hvis advokaten ophører med at udøve advokatvirksomhed, dog senest ved udgangen af den måned, hvor advokaten fylder 70 år.

§6 Antagelsen kan tilbagekaldes, såfremt advokaten ikke udøver hvervet som retsmægler i overensstemmelse med loven, eller hvis advokaten i øvrigt tilsidesætter sine pligter som retsmægler.

Stk. 2 Forinden tilbagekaldelse finder sted, indhenter Domstolsstyrelsen en udtalelse om den pågældende advokat hos vedkommende landsretspræsident og hos Advokatrådet. § 2, stk. 3, finder tilsvarende anvendelse.

§7 Bekendtgørelsen træder i kraft den 24. maj 2008.

profile photo
Profilside