Bekendtgørelse om ansvarshavende aktuar i Arbejdsmarkedets Tillægspension § 9

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 1352 af 02. december 2013

§ 9

Beretningen kan også fungere som aktuarrapport, jf. § 6. Beretningen skal i så fald supplerende opfylde bestemmelserne i stk. 2-4.

Stk. 2 Beretningens afsnit 1 skal suppleres med et

  • 1) punkt 1.4. , der skal indeholde en fortegnelse over de i årets løb foretagne anmeldelser og bemærkninger hertil, jf. § 6, stk. 3,

  • 2) punkt 1.5. , der skal indeholde oplysninger om, hvorvidt aktuaren har modtaget alle oplysninger, der er anmodet om, jf. § 6, stk. 4, og eventuelt

  • 3) punkt 1.6. , der skal indeholde særskilte oplysninger om, at årsrapporten efter aktuarens opfattelse ikke giver et retvisende billede af Arbejdsmarkedets Tillægspensions aktuarmæssige forhold, hvis aktuarens kontrol indebærer, at dette efter den pågældendes opfattelse er tilfældet, jf. § 6, stk. 5.

Stk. 3 Beretningen skal forelægges for og underskrives af bestyrelsen, jf. § 6, stk. 6.

Stk. 4 Beretningen skal være modtaget i Finanstilsynet, senest 10 dage efter at Arbejdsmarkedets Tillægspensions repræsentantskab har godkendt årsrapporten for det år, beretningen vedrører, jf. § 6, stk. 7.