Bekendtgørelse om ansvarshavende aktuar i Arbejdsmarkedets Tillægspension § 6

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 1352 af 02. december 2013

Den ansvarshavende aktuars rapportering til bestyrelsen
§ 6

I forbindelse med bestyrelsens vedtagelse af årsrapporten skal den ansvarshavende aktuar udfærdige en skriftlig rapport til bestyrelsen.

Stk. 2 Aktuarrapporten skal indeholde alle væsentlige konklusioner af betydning for regnskabsaflæggelsen fra aktuarens beretning til Finanstilsynet, jf. § 7.

Stk. 3 Aktuarrapporten skal indeholde en fortegnelse over Arbejdsmarkedets Tillægspensions anmeldelser i årets løb og bemærkninger hertil.

Stk. 4 Det skal i aktuarrapporten oplyses, om den ansvarshavende aktuar har modtaget alle de oplysninger, der er anmodet om.

Stk. 5 Hvis den ansvarshavende aktuars kontrol indebærer, at årsrapporten efter den pågældendes opfattelse ikke giver et retvisende billede af Arbejdsmarkedets Tillægspensions aktuarmæssige forhold, skal aktuarrapporten indeholde særskilt oplysning herom.

Stk. 6 Aktuarrapporten skal underskrives af den ansvarshavende aktuar samt forelægges for og underskrives af den samlede bestyrelse.

Stk. 7 Senest 10 dage efter, at Arbejdsmarkedets Tillægspensions repræsentantskab har godkendt årsrapporten, skal kopi af aktuarrapporten være modtaget i Finanstilsynet.

Stk. 8 Bestyrelsen skal gøres bekendt med alle andre væsentlige konklusioner i aktuarens beretning end de i stk. 2 nævnte.