Bekendtgørelse om ansvarshavende aktuar i Arbejdsmarkedets Tillægspension

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 1352 af 2. december 2013

I medfør af § 24 a, stk. 6, og § 32 a, stk. 2, i lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension, jf. lovbekendtgørelse nr. 942 af 2. oktober 2009, fastsættes:

Der er ingen senere ændringer til denne bekendtgørelse.

 • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Bilag

 • Bilag 1 Indholdet i aktuarens beretning for Arbejdsmarkedets Tillægspension
Anvendelsesområde
§ 1

Denne bekendtgørelse finder anvendelse på Arbejdsmarkedets Tillægspension.

Den ansvarshavende aktuar
§ 2

Den ansvarshavende aktuar skal være ansat i Arbejdsmarkedets Tillægspension. Ansættelse og afskedigelse af den ansvarshavende aktuar kan alene foretages af bestyrelsen. Stillingen som ansvarshavende aktuar kan ikke forenes med stillingen som direktør eller medlem af bestyrelsen i Arbejdsmarkedets Tillægspension.

§ 3

Den ansvarshavende aktuar skal have afsluttet en af følgende uddannelser:

 • 1) Aktuaruddannelsen fra et dansk universitet (cand.act. ).

 • 2) Aktuaruddannelsen fra et andet land, hvis uddannelsen indeholder

  • a) kurser svarende til de kurser i forsikringsmatematik, der indgår i aktuaruddannelsen på bachelorniveau fra et dansk universitet,

  • b) kurser svarende til de obligatoriske kurser i livs-forsikringsmatematik, der indgår i aktuaruddannelsen på kandidatniveau fra et dansk universitet, og

  • c) kurser i dansk forsikringsjura og forsikringsregnskab svarende til aktuaruddannelsen på bachelorniveau fra et dansk universitet eller tilsvarende.

 • 3) En uddannelse beslægtet med nr. 1 (som cand.scient. , cand.stat. , cand.scient.oecon. ) eller en tilsvarende udenlandsk uddannelse. Uddannelsen skal være suppleret med kurser i forsikringsmatematik samt kurser i dansk forsikringsjura og forsikringsregnskab svarende til aktuaruddannelsen på bachelorniveau fra et dansk universitet eller tilsvarende. Uddannelsen skal ud over dette være suppleret med kurser svarende til de obligatoriske kurser i livsforsikringsmatematik, der indgår i aktuaruddannelsen på kandidatniveau fra et dansk universitet.

Stk. 2 Den ansvarshavende aktuar skal efter afslutningen af uddannelsen nævnt i stk. 1, nr. 1, have deltaget i praktisk aktuararbejde for livsforsikringsselskaber, tværgående pensionskasser, skadesforsikringsselskaber, der har tilladelse til at drive virksomhed i form af genforsikring af livsforsikring eller i Arbejdsmarkedets Tillægspension på fuld tid i mindst 5 år inden for de sidste 10 år. Mindst 1 af de 5 år skal være i tæt samarbejde med en ansvarshavende aktuar i de nævnte virksomheder.

Stk. 3 Den ansvarshavende aktuar skal efter afslutningen af en af de uddannelser, der er nævnt i stk. 1, nr. 2 eller stk. 1, nr. 3, 1. punktum, have deltaget i praktisk aktuararbejde for livsforsikringsselskaber, tværgående pensionskasser, skadesforsikringsselskaber, der har tilladelse til at drive virksomhed i form af genforsikring af livsforsikring eller Arbejdsmarkedets Tillægspension på fuld tid i mindst 6 år inden for de sidste 10 år. Den ansvarshavende aktuar skal efter afslutningen af en af de uddannelser, der er nævnt i stk. 1, nr. 2 eller 3 (inkl. de heri nævnte supplerende kurser) have arbejdet tæt sammen med en ansvarshavende aktuar i et af de i første punktum nævnte virksomheder i mindst 1 af de 6 år.

Stk. 4 Den ansvarshavende aktuar skal som minimum have opnået et indgående kendskab til udarbejdelse af anmeldelser, bonussystemer, forsikringstekniske opgørelser, opgørelse af hensættelser og udarbejdelse af den årlige beretning til Finanstilsynet.

§ 4

Når bestyrelsen har ansat en ansvarshavende aktuar, skal dette indberettes til Finanstilsynet senest 14 dage efter ansættelsen.

Stk. 2 Bestyrelsen skal ved indberetningen, jf. stk. 1, afgive en erklæring om, at den ansvarshavende aktuar overholder kravene i § 3.

Stk. 3 Når den ansvarshavende aktuar afskediges eller fratræder som ansvarshavende aktuar, skal bestyrelsen og den ansvarshavende aktuar senest 1 måned efter fratrædelsen indsende hver sin redegørelse til Finanstilsynet om baggrunden herfor.

§ 5

Den ansvarshavende aktuar skal have adgang til alle oplysninger, som denne finder nødvendige for udøvelsen af hvervet, herunder bestyrelsesprotokollen. Aktuaren skal give Finanstilsynet de oplysninger, som er nødvendige til bedømmelse af Arbejdsmarkedets Tillægspensions økonomiske stilling.

Stk. 2 Bestyrelsen skal udfærdige en funktionsbeskrivelse for den ansvarshavende aktuar. Funktionsbeskrivelsen skal indeholde en overordnet beskrivelse af, hvilke opgaver der skal udføres i egenskab af ansvarshavende aktuar. Funktionsbeskrivelsen kan derudover indeholde en beskrivelse af andre opgaver, som den ansvarshavende aktuar udfører som led i driften af Arbejdsmarkedets Tillægspension.

Stk. 3 Funktionsbeskrivelsen skal, hvis andre medarbejdere udfører opgaver for den ansvarshavende aktuar, overordnet angive fordelingen af opgaverne. Funktionsbeskrivelsen skal tillige indeholde overordnede retningslinjer for den ansvarshavende aktuars uddelegering af opgaver, herunder for den ansvarshavende aktuars efterfølgende kontrol af de uddelegerede opgaver.

Den ansvarshavende aktuars rapportering til bestyrelsen
§ 6

I forbindelse med bestyrelsens vedtagelse af årsrapporten skal den ansvarshavende aktuar udfærdige en skriftlig rapport til bestyrelsen.

Stk. 2 Aktuarrapporten skal indeholde alle væsentlige konklusioner af betydning for regnskabsaflæggelsen fra aktuarens beretning til Finanstilsynet, jf. § 7.

Stk. 3 Aktuarrapporten skal indeholde en fortegnelse over Arbejdsmarkedets Tillægspensions anmeldelser i årets løb og bemærkninger hertil.

Stk. 4 Det skal i aktuarrapporten oplyses, om den ansvarshavende aktuar har modtaget alle de oplysninger, der er anmodet om.

Stk. 5 Hvis den ansvarshavende aktuars kontrol indebærer, at årsrapporten efter den pågældendes opfattelse ikke giver et retvisende billede af Arbejdsmarkedets Tillægspensions aktuarmæssige forhold, skal aktuarrapporten indeholde særskilt oplysning herom.

Stk. 6 Aktuarrapporten skal underskrives af den ansvarshavende aktuar samt forelægges for og underskrives af den samlede bestyrelse.

Stk. 7 Senest 10 dage efter, at Arbejdsmarkedets Tillægspensions repræsentantskab har godkendt årsrapporten, skal kopi af aktuarrapporten være modtaget i Finanstilsynet.

Stk. 8 Bestyrelsen skal gøres bekendt med alle andre væsentlige konklusioner i aktuarens beretning end de i stk. 2 nævnte.

Den ansvarshavende aktuars beretning
§ 7

Den ansvarshavende aktuar skal årligt indsende en beretning for Arbejdsmarkedets Tillægspension til Finanstilsynet.

Stk. 2 Beretningen for Arbejdsmarkedets Tillægspension skal være Finanstilsynet i hænde senest 1 måned efter, at Arbejdsmarkedets Tillægspensions repræsentantskab har godkendt årsrapporten for det år, beretningen vedrører.

Stk. 3 Finanstilsynet kan efter ansøgning dispensere fra den frist, der er fastsat i stk. 2.

§ 8

Beretningen for Arbejdsmarkedets Tillægspension skal i opsætning og indhold udfærdiges i henhold til angivelserne i bilag 1. Afsnit og punkter i beretningen skal have samme nummerering som angivet i bilag 1.

Stk. 2 Beretningen skal have en indholdsfortegnelse med sideangivelse over punkterne i beretningen.

Stk. 3 Finder den ansvarshavende aktuar, at et afsnit eller punkt i beretningen ikke er relevant for Arbejdsmarkedets Tillægspension, kan det pågældende afsnit eller punkt udelades. Begrundelse for manglende relevans anføres i stedet under det pågældende afsnit eller punkt.

Stk. 4 Finder den ansvarshavende aktuar, at der under de enkelte afsnit er yderligere forhold, der bør omtales, er den ansvarshavende aktuar pligtig at medtage disse, eventuelt under selvstændige overskifter i afsnit 8.

Stk. 5 Den ansvarshavende aktuar skal underskrive beretningen.

§ 9

Beretningen kan også fungere som aktuarrapport, jf. § 6. Beretningen skal i så fald supplerende opfylde bestemmelserne i stk. 2-4.

Stk. 2 Beretningens afsnit 1 skal suppleres med et

 • 1) punkt 1.4. , der skal indeholde en fortegnelse over de i årets løb foretagne anmeldelser og bemærkninger hertil, jf. § 6, stk. 3,

 • 2) punkt 1.5. , der skal indeholde oplysninger om, hvorvidt aktuaren har modtaget alle oplysninger, der er anmodet om, jf. § 6, stk. 4, og eventuelt

 • 3) punkt 1.6. , der skal indeholde særskilte oplysninger om, at årsrapporten efter aktuarens opfattelse ikke giver et retvisende billede af Arbejdsmarkedets Tillægspensions aktuarmæssige forhold, hvis aktuarens kontrol indebærer, at dette efter den pågældendes opfattelse er tilfældet, jf. § 6, stk. 5.

Stk. 3 Beretningen skal forelægges for og underskrives af bestyrelsen, jf. § 6, stk. 6.

Stk. 4 Beretningen skal være modtaget i Finanstilsynet, senest 10 dage efter at Arbejdsmarkedets Tillægspensions repræsentantskab har godkendt årsrapporten for det år, beretningen vedrører, jf. § 6, stk. 7.

Straffebestemmelser og ikrafttræden
§ 10

Forsætlig eller groft uagtsom overtrædelse af §§ 2-9 straffes med bøde.

§ 11

Bekendtgørelsen træder i kraft den 31. december 2013 og finder første gang anvendelse på aktuarens beretning for 2013.

Stk. 2 Samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 1013 af 28. oktober 2009 om ansvarshavende aktuar i Arbejdsmarkedets Tillægspension.