Bekendtgørelse om ansvarsforsikring for motorkøretøjer mv. § 25

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 1618 af 18. december 2018

Informationskontor
§ 25

DFIM anerkendes som informationskontor.

Stk. 2 Informationskontoret skal koordinere indsamling og formidling af oplysninger om

  • 1) registreringsnumrene på de motorkøretøjer, som er hjemmehørende i Danmark,

  • 2) numrene på de forsikringspolicer, der dækker ansvar hidrørende fra brugen af motorkøretøjer hjemmehørende i Danmark, og, såfremt policens gyldighedsperiode er udløbet, ligeledes datoen for forsikringsdækningens ophør,

  • 3) de forsikringsselskaber, der dækker de motorkøretøjer, der er hjemmehørende i Danmark, for ansvar hidrørende fra brugen af motorkøretøjer og de skadebehandlingsrepræsentanter, som forsikringsselskaberne har udpeget i henhold til lov om finansiel virksomhed § 18, stk. 2, og som er anmeldt til informationskontoret i henhold til § 29 i nærværende bekendtgørelse, og

  • 4) visse køretøjer, der er undtaget fra pligten til at være dækket af en ansvarsforsikring, og navnet på den myndighed, der dækker ansvar for skader forvoldt af køretøjet.

Stk. 3 De i stk. 2, nr. 1-3, omhandlede oplysninger skal opbevares i et tidsrum af syv år efter køretøjets slettelse i registret eller forsikringsaftalens ophør.

Stk. 4 Informationskontoret kan endvidere indsamle og formidle øvrige oplysninger, som er nødvendige for behandlingen af skadessager, herunder:

  • 1) registreringsnumre på motorkøretøjer, der er involveret i et færdselsuheld,

  • 2) motorkøretøjernes forsikringsforhold,

  • 3) øvrige involverede parters navne, adresser og telefonnumre mv.,

  • 4) skadesstedets adresse,

  • 5) oplysningerne i politirapporten eller skadesanmeldelsen om det faktiske hændelsesforløb ved uheldet, og

  • 6) en skitse over uheldet.

Stk. 5 Informationskontoret skal samarbejde med de øvrige medlemsstaters informationskontorer.