14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om ansvarsforsikring for motorkøretøjer mv. § 24

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 1618 af 18. december 2018. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§24 Refusion, regres og subrogation
Det erstatningsorgan, som i henhold til artikel 24 i motorkøretøjsforsikringsdirektivet har ydet erstatning til en skadelidt i den medlemsstat i Den Europæiske Union eller Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, hvor skadelidte er bosat, kan kræve refusion af den udbetalte erstatning af DFIM,

  • 1) hvis det forsikringsselskab, der har udstedt policen for det skadevoldende køretøj, har Finanstilsynets koncession til at drive forsikringsvirksomhed, jf. færdselslovens § 105, stk. 1, 1. pkt.,

  • 2) det køretøj, der har forvoldt skaden, er hjemmehørende i en anden medlemsstat i Den Europæiske Union eller Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde end den, hvor skadelidte er bosat, og

  • 3) skaden er sket i en anden medlemsstat i Den Europæiske Union eller Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde end den, hvor skadelidte er bosat, eller i en ikke-medlemsstat, der har tilsluttet sig grønkortordningen.

•••

Stk. 2 Det erstatningsorgan, som i henhold til artikel 25 i motorkøretøjsforsikringsdirektivet har ydet erstatning til skadelidte i den medlemsstat i Den Europæiske Union eller Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, hvor skadelidte er bosat, kan kræve refusion af DFIM,

  • 1) hvis køretøjet er hjemmehørende i Danmark og forsikringsselskabet ikke kan identificeres, eller

  • 2) hvis der er tale om et ukendt skadevoldende køretøj, eller køretøjet er hjemmehørende i en ikke-medlemsstat, der har tilsluttet sig grønkortordningen, og uheldet er sket i Danmark.

•••

Stk. 3 Nærmere bestemmelser om fremgangsmåden ved refusion mellem DFIM og erstatningsorganer og garantifonde i de andre medlemsstater i Den Europæiske Union eller Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde fastsættes i en aftale mellem erstatningsorganerne, jf. artikel 24, stk. 3, i motorkøretøjsforsikringsdirektivet.

•••

Stk. 4 DFIM indtræder i skadelidtes rettigheder over for skadevolderen eller dennes forsikringsselskab i den udstrækning, erstatningsorganet i den medlemsstat i Den Europæiske Union eller Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, hvor skadelidte er bosat, har ydet denne erstatning for tabet eller den lidte skade og i overensstemmelse med aftalen nævnt i stk. 3 har fået refunderet det ydede beløb af DFIM.

•••

Stk. 5 Uden for de i stk. 1-4 nævnte tilfælde kan DFIM efter dansk rets almindelige regler søge regres mod eventuelle ansvarlige for erstatning.

•••
profile photo
Profilside