14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om ansvarsforsikring for motorkøretøjer mv. § 22

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 1618 af 18. December 2018. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§22 Uheld forvoldt af ukendt eller uforsikret, motordrevet køretøj
DFIM erstatter som erstatningsorgan direkte over for en skadelidt bosat i Danmark skade som følge af uheld i en anden medlemsstat i Den Europæiske Union eller Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, der må antages forvoldt af ukendt, motordrevet køretøj, eller som er forvoldt af et motordrevet køretøj, der er hjemmehørende i en medlemsstat i Den Europæiske Union eller Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, eller i en ikke-medlemsstat, der har tilsluttet sig grønkortordningen, hvis det ikke er muligt inden for to måneder efter uheldet at identificere det forsikringsselskab, der har ansvarsforsikret køretøjet.

•••

Stk. 2 DFIM erstatter som garantifond umiddelbart over for en skadelidt skade som følge af uheld i Danmark, der må antages forvoldt af ukendt, motordrevet køretøj. Det er en forudsætning for udbetaling af erstatning for tingsskade, at der samtidig udbetales erstatning for personskade.

•••

Stk. 3 DFIM erstatter som garantifond umiddelbart over for en skadelidt skade som følge af uheld i Danmark, der er forvoldt af et motordrevet køretøj, for hvilket forsikring ikke er tegnet, eller for hvilket forsikring er tegnet, men ophævet af selskabet eller ikke holdt i kraft.

•••

Stk. 4 Erstatning efter stk. 2 og 3 ydes af DFIM på grundlag af reglerne i den til enhver tid gældende færdselslovgivning og inden for dennes dækningssummer.

•••

Stk. 5 Erstatning efter stk. 1, 2 og 3 ydes ikke, såfremt DFIM kan godtgøre, at den skadelidte, der frivilligt har taget plads i det skadevoldende køretøj, vidste at lovpligtig ansvarsforsikring ikke forelå i skadesøjeblikket. Erstatning efter disse bestemmelser ydes heller ikke til dækning af regreskrav fra tredjemand.

•••

Stk. 6 DFIM hæfter ikke ved skade som følge af uheld, der må antages forvoldt af motordrevne køretøjer tilhørende staten, en kommune eller en anden offentlig institution, der i almindelighed er selvforsikrer.

•••
profile photo
Profilside