Bekendtgørelse om ansvarsforsikring for motorkøretøjer mv. § 21

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 1618 af 18. december 2018

§ 21

En skadelidt bosat i Danmark kan, i forbindelse med et uheld som nævnt i § 20, stk. 1, indgive erstatningskrav til DFIM som erstatningsorgan, hvis skadevolderens udenlandske forsikringsselskab eller dettes skadebehandlingsrepræsentant i Danmark ikke har givet et begrundet tilbud eller svar inden for fristen på tre måneder fra det tidspunkt, hvor skadelidte indgav sit erstatningskrav til forsikringsselskabet eller skadebehandlingsrepræsentanten, jf. henholdsvis artikel 24 i motorkøretøjsforsikringsdirektivet og § 17 i denne bekendtgørelse.

Stk. 2 En skadelidt som nævnt i stk. 1 kan ligeledes indgive erstatningskrav til DFIM som erstatningsorgan, hvis skadevolderens forsikringsselskab ikke har udpeget en skadebehandlingsrepræsentant i Danmark i overensstemmelse med artikel 21 i motorkøretøjsforsikringsdirektivet. Skadelidte kan dog ikke indgive erstatningskrav til DFIM efter 1. pkt., hvis skadelidte har fremsat erstatningskrav direkte over for skadevolderens forsikringsselskab og har modtaget et begrundet svar senest tre måneder efter fremsættelsen af erstatningskravet.

Stk. 3 Skadelidte kan ikke fremsætte erstatningskrav over for DFIM efter stk. 1 og 2, hvis skadelidte har anlagt søgsmål direkte mod skadevolderens forsikringsselskab.

Stk. 4 DFIM indleder behandlingen af sagen senest to måneder efter, at skadelidte har fremsat sit erstatningskrav over for foreningen. DFIM afslutter behandlingen af sagen, hvis skadevolderens forsikringsselskab eller dettes skadebehandlingsrepræsentant efterfølgende giver et begrundet svar på erstatningskravet fra skadelidte.

Stk. 5 DFIM underretter ved erstatningskravets modtagelse skadevolderens forsikringsselskab eller skadebehandlingsrepræsentanten i Danmark, erstatningsorganet i den medlemsstat, hvor det forsikringsselskab, der har udstedt forsikringspolicen, har sit etablerede forretningssted og skadevolderen, hvis denne er kendt, om, at foreningen har modtaget et erstatningskrav fra skadelidte, og at den vil behandle kravet senest to måneder efter, at skadelidte har indgivet sit erstatningskrav.