Bekendtgørelse om ansvarsforsikring for motorkøretøjer mv. § 18

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 1618 af 18. december 2018

Forsikringsselskabers og skadebehandlingsrepræsentanters behandling af erstatningskrav
§ 18

Skadebehandlingsrepræsentanter, der i Danmark er udpeget til at repræsentere udenlandske forsikringsselskaber i overensstemmelse med artikel 21 i motorkøretøjsforsikringsdirektivet, behandler og træffer afgørelse eller indgår forlig i skadessager for skadelidte bosat i Danmark i forbindelse med uheld i en anden medlemsstat i Den Europæiske Union eller Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, eller i en ikke-medlemsstat tilsluttet grønkortordningen, som er forvoldt af motordrevne køretøjer, der er forsikret og hjemmehørende i en anden medlemsstat i Den Europæiske Union eller Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde.

Stk. 2 Fremsætter en skadelidt sit erstatningskrav over for en skadebehandlingsrepræsentant, påhviler pligten efter § 17 dog ikke repræsentanten, såfremt det udenlandske forsikringsselskab har fremsat begrundet erstatningstilbud eller svar inden fristens udløb.