Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til afholdelse af ferielejre, endagsudflugter, musik- og kulturarrangementer § 25

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 614 af 14. maj 2020

§ 25

Ved revisionen skal revisor efterprøve, om:

  • 1) projektregnskabet er rigtigt, dvs. uden væsentlige fejl og mangler, herunder at dispositionerne er inden for de godkendte satser for løn, transport og konsulentbistand,

  • 2) tilskudsbetingelserne er opfyldt,

  • 3) tilskuddet er anvendt til formålet,

  • 4) tilskudsmodtagers ledelse har foretaget en afrapportering og

  • 5) tilskudsmodtager har udvist sparsommelighed.

Stk. 2 For tilskud over 500.000 kr. skal der gennemføres forvaltningsrevision. Ved forvaltningsrevision skal revisor særligt efterprøve, om:

  • 1) de oplysninger, som tilskudsmodtager har meddelt Socialstyrelsen om opfyldelsen af resultatkravene, er dokumenterede og

  • 2) de data, der ligger til grund for den faglige afrapportering, er pålidelige.

Stk. 3 Revisionen udføres ved stikprøvevise undersøgelser.