14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...
x

Hej eLOV bruger,
Jeg er lov-uglen, og jeg vil nu guide dig igennem vores vigtigste features.
Skriv et paragrafnummer og tryk enter for at springe direkte til paragraffen Hold din mus henover en krydshenvisning for at se teksten der henvises til.
Hvis du klikker på krydshenvisningen, flyttes tekstboksen ud til højre, og du kan flytte rundt på den
Klik på taleboble-ikonet for at tilgå features til bestemmelsen. Du kan se forarbejderne til specifikke bestemmelser. Her kan du se, at § 2 er blevet ændret af 5 forskellige love og ændringslove. Du kan se teksten fra lovforslaget som fremsat, og teksten som vedtaget. Du kan se, hvordan ordlyden blev ændret under behandlingen af lovforslaget. Her ser du de specifikke bemærkninger til ændringen med lovgivers motiver. Du får dermed de vigtigste fortolkningsbidrag ved hånden. Du kan let finde bekendtgørelserne der, hvor de hjemles. Med vores backlinks har vi fundet de bestemmelser, der linker til den bestemmelse, du læser. Her kan du se en video med præsentation af flere features.
Du kan også købe abonnement, så du får adgang til alle features.

0 / -
næste
slå fra

Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til afholdelse af ferielejre, endagsudflugter, musik- og kulturarrangementer

Bekendtgørelse nr. 614 af 14. maj 2020

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til afholdelse af ferielejre, endagsudflugter, musik- og kulturarrangementer

I medfør af tekstanmærkning nr. 111, stk. 1, ad 15.26.09. til § 15 på finansloven for finansåret 2020 fastsættes efter bemyndigelse i henhold til § 1, nr. 1, i bekendtgørelse nr. 16 af 12. januar 2018 om delegation af børne- og socialministerens beføjelser i lov om udlodning af overskud og udbytte fra lotteri og visse beføjelser i finansloven:

Der er ingen senere ændringer til denne bekendtgørelse.
Vi har kontrolleret for ændringer den 31. august 2021

 • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse

Kapitel 1

Anvendelsesområde og formål

§1 Bekendtgørelsen finder anvendelse på Socialstyrelsens forvaltning af tilskud fra ansøgningspuljen til afholdelse af ferielejre, endagsudflugter, musik- og kulturarrangementer, jf. § 15.26.09.23. på finansloven for finansåret 2020.

§2 Ansøgningspuljens formål er at yde støtte til ferielejre, endagsudflugter eller musik- og kulturarrangementer for børn i sommeren 2020, efteråret 2020 eller i vinteren 2020/2021, så socialt udsatte familier med børn samt udsatte børn, herunder børn, der er anbragt uden for hjemmet, kan få gode oplevelser efter en svær tid under COVID-19.

§3 De forventede resultater for de støttede projekter er, at de udsatte børn får et tiltrængt pusterum i en hverdag præget af COVID-19, og at de får gode oplevelser med deres familier.

Kapitel 2

Kompetence

§4 Socialstyrelsen kan yde tilskud fra ansøgningspuljen til afholdelse af ferielejre, endagsudflugter, musik- og kulturarrangementer i overensstemmelse med reglerne i denne bekendtgørelse.

Kapitel 3

Ansøgerkreds og målgruppe

§5 Tilskud kan ydes til frivillige sociale foreninger, idrætsforeninger og spejderorganisationer samt almennyttige boligforeninger, højskoler og kulturinstitutioner, som afholder ferieophold, endagsudflugter, musik- og kulturarrangementer for målgruppen.

§6 Målgruppen for ansøgningspuljen er socialt udsatte familier med børn samt udsatte børn, herunder børn, der er anbragt uden for hjemmet, som ikke har mulighed for eller overskud til at arrangere ferieophold og udflugter eller deltage i musik- og kulturarrangementer.

Kapitel 4

Tildelingskriterier

§7 Der gælder følgende faglige krav for at opnå tilskud fra ansøgningspuljen:

 • 1) Midlerne skal anvendes til afholdelse af ferielejre, endagsudflugter eller musik- og kulturarrangementer i sommeren 2020, efteråret 2020 eller i vinteren 2020/2021.

 • 2) Ferielejre, endagsudflugter eller musik- og kulturarrangementer skal senest afholdes i uge 14 i 2021.

Stk. 2 Der gælder endvidere følgende organisatoriske krav for at opnå tilskud fra ansøgningspuljen:

 • 1) Projektets organisering skal beskrives.

 • 2) Projekts medarbejdere skal have relevante faglige kompetencer eller viden om målgruppen.

§8 Ansøgningen vurderes på baggrund af, hvordan den beskriver følgende tildelingskriterier:

 • 1) Ansøgningens formål falder inden for ansøgningspuljens formål.

 • 2) Ansøger falder inden for ansøgningspuljens ansøgerkreds.

 • 3) Ansøgningens målgruppe falder inden for ansøgningspuljens målgruppe.

 • 4) Ansøgningen indeholder en beskrivelse af aktiviteter, der kan forventes at bidrage til opfyldelse af de forventede resultater, jf. § 3.

 • 5) Ansøgningen beskriver projektets sammenhæng mellem formål, målgruppe, aktiviteter, tidsplan, organisering mv.

 • 6) Ansøgningen skal opfylde krav til budget, jf. § 9.

§9 Der gælder følgende krav til udarbejdelse af budget:

 • 1) Budgettet skal være realistisk og sparsommeligt.

 • 2) Budgettet skal fordeles på måneder i det projektår, hvor projektet har udgifter.

 • 3) Budgettet skal udarbejdes på en sådan måde, at det udgør en fyldestgørende og sandfærdig beskrivelse af projektets forventede udgifter, som er afstemt i forhold til projektets aktivitetsniveau, tidsplan og organisationsstruktur.

 • 4) Indholdet af den enkelte aktivitet og forudsætningerne for udgiftens størrelse skal fremgå af ansøgningen.

 • 5) Udgifter skal specificeres i budgettet.

 • 6) Der kan ikke budgetteres med uforudsete udgifter.

 • 7) Udgifter kan ikke samles i overordnede budgetposter som overhead, administrationsbidrag og diverse.

 • 8) Lønniveauet for ansatte i projektet må ikke være højere end det, der er aftalt i overenskomster for arbejdet på området. Hvis området ikke er dækket af en overenskomst, må lønniveauet ikke være højere end det, der er aftalt i de statslige overenskomster for lignende arbejde.

 • 9) Udgifter til transport i egen bil kan højst udgøre statens lave takst pr. km.

Kapitel 5

Ansøgning om tilskud og indberetning af oplysninger

§10 Socialstyrelsen fastsætter retningslinjer for indkaldelse af ansøgninger og for kravene til sådanne ansøgninger. Retningslinjerne offentliggøres på Socialstyrelsens elektroniske ansøgningsportal.

§11 Indgivelse af ansøgning og indberetning af oplysninger til ansøgningspuljen sker digitalt på Socialstyrelsens elektroniske ansøgningsportal.

Stk. 2 Fysiske og juridiske personer, der er fritaget fra tilslutning til digital post, er undtaget fra kravet i stk. 1.

Kapitel 6

Ydelse og udbetaling af tilskud

§12 Tilskud ydes til enten hel eller delvis dækning af projektrelaterede udgifter. Ved projektrelaterede udgifter forstås udgifter, der er nødvendige for at gennemføre projektet. Ved udgifter forstås afholdte udgifter, der er bogført, godkendt i henhold til regnskabskrav for tilskuddet og betalt, dog maksimalt det bevilligede tilskudsbeløb.

Stk. 2 Tilskud kan i særlige tilfælde ydes til dækning af udgifter, som ansøgeren har afholdt eller påtaget sig at afholde, før der blev ydet tilskud, hvis de er åbenbart knyttet til projektet.

Stk. 3 Tilskud ydes alene i det omfang, der ikke er opnået eller senere opnås tilskud fra anden side til dækning af de budgetposter, som har opnået tilskud fra den ansøgte ansøgningspulje.

§13 Der kan ydes tilskud til følgende udgifter:

 • 1) Lønudgifter, der afholdes i forbindelse med, at medarbejdere deltager i projektet.

 • 2) Konsulenthonorarer.

 • 3) Udgifter til revisor.

 • 4) Lovpligtige forsikringer, herunder arbejdsskadeforsikringer.

 • 5) Udgifter til transport.

 • 6) Udgifter til afholdelse af ferielejre, endagsudflugter eller musik- og kulturarrangementer.

 • 7) Udgifter til specifikke uddannelses- og kursusaktiviteter for frivillige af begrænset omfang.

 • 8) Udgifter til formidling.

 • 9) Udgifter til lokaler herunder leje af ferieboliger.

 • 10) Småanskaffelser, herunder kontorhold.

§14 Der kan ikke ydes tilskud til dækning af følgende udgifter:

 • 1) Materielanskaffelser for over 50.000 kr. pr. år.

 • 2) Anskaffelse af fast ejendom.

 • 3) Anlægsudgifter, herunder ombygning og renovering.

 • 4) Dækning af underskud.

 • 5) Tilskud til enkeltpersoners underhold.

 • 6) Aktiviteter der fuldt ud er finansieret fra anden side.

 • 7) Generelle uddannelses- og kursusaktiviteter for frivillige.

 • 8) Aktiviteter for personer uden lovligt ophold i Danmark.

 • 9) Udgifter til projekter forankret i udlandet samt Grønland og Færøerne.

§15 Socialstyrelsen fastsætter de nærmere betingelser for udbetaling, herunder betingelser med hensyn til følgende:

 • 1) Regnskab og revision vedrørende aktiviteter, hvortil der gives tilskud.

 • 2) Løbende rapportering af resultater og indberetning vedrørende aktiviteter, hvortil der gives tilskud.

 • 3) Offentliggørelse af projektets resultater.

 • 4) Evaluering af projektet, herunder om efterfølgende opfølgning og effektmåling.

§16 Udbetaling af tilskud sker efter, at Socialstyrelsen har modtaget anmodning om udbetaling fra tilskudsmodtager.

Henvisningen til § 31, nr. 7, er forkert. Bestemmelsen findes i § 30, nr. 7, og vi har ladet vores krydshenvisning pege derpå.

Stk. 2 Anmodning om udbetaling skal være modtaget i Socialstyrelsen senest 3 måneder efter, at Socialstyrelsen har udstedt tilskudsbrevet. Hvis anmodningen om udbetaling ikke er modtaget i Socialstyrelsen inden for fristen, kan Socialstyrelsen lade tilskuddet bortfalde uden yderligere varsel, jf. § 31, nr. 7.

§17 Tilskud udbetales ratevis.

Kapitel 7

Ændring i projektet

§18 Forud for en væsentlig ændring i projektet eller budgettet skal tilskudsmodtager indsende en skriftlig og begrundet anmodning herom. Der skal også vedlægges et nyt budget. Socialstyrelsen beslutter derefter, hvorvidt ændringen kan godkendes.

Kapitel 8

Rapportering

§19 Tilskudsmodtager skal aflægge rapport om gennemførte aktiviteter og resultater for den projektperiode og til den frist, som er fastsat i tilskudsbrevet.

Kapitel 9

Regnskab og revision

§20 Tilskudsmodtager skal indsende revideret regnskab eller anden dokumentation i henhold til kravene i tilskudsbrevet.

§21 Regnskabet skal opfylde følgende krav:

 • 1) Tilskudsmodtager skal anvende det regnskabsskema, som findes på Socialstyrelsens elektroniske ansøgningsportal.

 • 2) Tilskuddet skal være opført som særskilt indtægtspost.

 • 3) Tilskuddet skal være anvendt i projektperioden, som fremgår af tilskudsbrevet.

 • 4) Udgifter, der er afholdt af tilskuddet, skal være specificeret på samme måde som det senest godkendte budget.

 • 5) Væsentlige udgifter skal være yderligere specificeret, eventuelt tilskud fra anden side til samme projekt, eventuel medfinansiering samt eventuelle øvrige indtægter skal opføres som særskilte indtægtsposter.

Stk. 2 Regnskabet skal underskrives af tilskudsmodtager. Er tilskudsmodtager en selvejende institution eller forening, skal regnskabet underskrives af den, der ifølge vedtægten tegner institutionen eller foreningen.

Stk. 3 Socialstyrelsen kan indkalde grunddokumentation, herunder bilag, for de afholdte udgifter.

§22 Regnskabet for tilskud over 100.000 kr. skal være revideret af en registreret eller statsautoriseret revisor.

Stk. 2 Regnskabet for tilskud op til 100.000 kr. skal være revideret af en af tilskudsmodtager valgt revisor, der skal være regnskabskyndig, men ikke behøver være registreret eller statsautoriseret. Revisor skal være uafhængig af tilskudsmodtagers virksomhed og må ikke have nogen personlig eller økonomisk interesse i revisionens udfald.

Stk. 3 I tilfælde af revisorskift i tilskudsperioden skal den tiltrædende revisor rette henvendelse til den fratrædende revisor, der har pligt til at oplyse årsagen til fratrædelsen. Desuden skal tilskudsmodtager skriftligt give Socialstyrelsen besked om revisorskift.

§23 Revisionen foretages i overensstemmelse med god offentlig revisionsskik, således som dette begreb er fastlagt i § 3 i lov om revisionen af statens regnskaber m.m., jf. lovbekendtgørelse nr. 101 af 19. januar 2012, samt i Rigsrevisionens standarder for offentlig revision (SOR).

Stk. 2 Ved revisionen efterprøves, om projektregnskabet er retvisende, og om de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Der foretages endvidere en vurdering af, hvorvidt der er taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler, der er omfattet af projektregnskabet.

§24 Revisionens omfang afhænger af tilskudsmodtagers administrative struktur og forretningsgange, herunder den interne kontrol og andre forhold af betydning for regnskabsaflæggelsen. Desuden har tilskuddets størrelse betydning for revisionens omfang.

§25 Ved revisionen skal revisor efterprøve, om:

 • 1) projektregnskabet er rigtigt, dvs. uden væsentlige fejl og mangler, herunder at dispositionerne er inden for de godkendte satser for løn, transport og konsulentbistand,

 • 2) tilskudsbetingelserne er opfyldt,

 • 3) tilskuddet er anvendt til formålet,

 • 4) tilskudsmodtagers ledelse har foretaget en afrapportering og

 • 5) tilskudsmodtager har udvist sparsommelighed.

Stk. 2 For tilskud over 500.000 kr. skal der gennemføres forvaltningsrevision. Ved forvaltningsrevision skal revisor særligt efterprøve, om:

 • 1) de oplysninger, som tilskudsmodtager har meddelt Socialstyrelsen om opfyldelsen af resultatkravene, er dokumenterede og

 • 2) de data, der ligger til grund for den faglige afrapportering, er pålidelige.

Stk. 3 Revisionen udføres ved stikprøvevise undersøgelser.

§26 Tilskudsmodtager skal give revisor de oplysninger, som må anses for at have betydning for bedømmelsen af regnskabet samt for revisors vurdering af forvaltningen, herunder mål og opnåede resultater. Tilskudsmodtager skal give revisor adgang til at foretage de undersøgelser, denne finder nødvendige og skal sørge for, at revisor får de oplysninger og den bistand, som revisor anser for nødvendig for udførelsen af sit hverv.

§27 Bliver revisor opmærksom på lovovertrædelser eller tilsidesættelser af forskrifter af væsentlig betydning i forbindelse med midlernes forvaltning, påhviler det revisor straks at give tilskudsmodtager meddelelse herom, samt påse, at tilskudsmodtagers ledelse inden 3 uger foretager underretning til Socialstyrelsen. I modsat fald er det revisors pligt at orientere Socialstyrelsen. Revisors bemærkninger indsendes sammen med meddelelsen.

Stk. 2 Hvis revisor under sin revision eller på anden måde bliver opmærksom på, at projektets gennemførelse er usikker af økonomiske eller andre grunde, finder stk. 1 tilsvarende anvendelse.

§28 Det reviderede regnskab forsynes med en erklæring, hvoraf det fremgår, at regnskabet er revideret i overensstemmelse med reglerne om revision og regnskab. Eventuelle forbehold og supplerende oplysninger skal fremgå af erklæringen.

Stk. 2 Revisor skal afgive en revisionsprotokol med sin vurdering og konklusion af den udførte revision, jf. § 26. Revisionsprotokollen kan afgives i slutningen af erklæringen.

Stk. 3 Genpart af revisionsprotokollen indsendes af tilskudsmodtager til Socialstyrelsen sammen med det påtegnede regnskab.

Kapitel 10

Midlertidig indstilling, bortfald og tilbagebetaling af tilskud

§29 Socialstyrelsen kan beslutte, at udbetaling af tilskud indstilles midlertidigt, hvis:

 • 1) tilskudsmodtager ikke har indsendt relevante dokumenter, rapporter m.v. i overensstemmelse med de vilkår, der er fastsat i tilskudsbrevet,

 • 2) Socialstyrelsen ikke kan godkende statusrapport, løbende regnskab, budget for resterende tilskudsperiode, udbetalingsanmodning, det endelige regnskab eller den afsluttende rapport,

 • 3) en forfalden tilbagebetaling for et tilskud fra Socialstyrelsen ikke er indbetalt til Socialstyrelsen senest 2 måneder efter forfaldsdagen,

 • 4) Socialstyrelsen bliver bekendt med forhold, som rejser tvivl om, hvorvidt tilskudsmodtager anvender tilskud i overensstemmelse med de givne vilkår, eller

 • 5) forudsætningerne for tilskud i øvrigt er ændrede.

Stk. 2 Udbetaling af tilskud genoptages, når Socialstyrelsen beslutter herom.

§30 Socialstyrelsen kan beslutte, at tilskuddet bortfalder helt eller delvist, hvis:

 • 1) projektet ikke gennemføres i overensstemmelse med vilkårene for tilskuddet,

 • 2) tilskudsmodtager har givet urigtige eller vildledende oplysninger eller har fortiet oplysninger af betydning for afgørelsen om ydelse af tilskud eller beslutningen om udbetaling af tilskud,

 • 3) projektet ikke er påbegyndt inden 6 måneder efter godkendt startdato,

 • 4) projektet indstilles,

 • 5) tilskudsmodtager går konkurs, træder i likvidation, standser sine betalinger, indleder forhandlinger om tvangsakkord, eller hvis der foretages udlæg eller arrest hos tilskudsmodtager,

 • 6) aktiviteten eller de opnåede resultater i projektet afviger markant fra det beskrevne i ansøgningen,

 • 7) tilskudsmodtager ikke har indsendt relevante dokumenter, udbetalingsanmodning, rapporter m.v. i overensstemmelse med vilkår, der er fastsat i tilskudsbrevet,

 • 8) Socialstyrelsen ikke kan godkende statusrapport, løbende regnskab, budget for resterende tilskudsperiode, udbetalingsanmodning, det endelige regnskab eller den afsluttende rapport,

 • 9) en forfalden tilbagebetaling for et tilskud fra Socialstyrelsen ikke er indbetalt til Socialstyrelsen senest 2 måneder efter forfaldsdagen,

 • 10) de samlede godkendte, bogførte og faktiske projektrelaterede udgifter, fratrukket eventuelle indtægter i det endelige regnskab, er mindre end tilskuddet, herunder at tilskud fra anden side m.v. viser sig at overstige det forudsatte ved ydelsen af tilskuddet, eller

 • 11) forudsætningerne for tilskud i øvrigt er ændrede.

§31 Socialstyrelsen kan beslutte, at udbetalte tilskud skal tilbagebetales helt eller delvis, hvis:

 • 1) der er sket helt eller delvist bortfald af tilskud i henhold til § 31,

 • 2) tilskudsmodtager efterfølgende får ydet tilskud fra anden side til dækning af de budgetposter, som har opnået tilskud fra ansøgningspuljen,

 • 3) der i forbindelse med projektet udvikles teknologier m.v., der af tilskudsmodtager efterfølgende udnyttes erhvervsmæssigt, eller

 • 4) hele beløbet ikke er brugt og ikke ønskes overført til næste periode.

Stk. 2 Ved hel eller delvis tilbagebetaling af udbetalt tilskud opkræves det skyldige beløb til betaling senest 14 dage efter påkrav.

Kapitel 11

Underretnings- og dokumentationspligt

Henvisningen til § 23, stk. 3, er forkert. Bestemmelsen findes i § 22, stk. 3, og vi har ladet vores krydshenvisning pege derpå.

§32 Tilskudsmodtager skal straks, og senest inden for 3 uger, underrette Socialstyrelsen skriftligt, hvis tilskudsmodtager bliver bekendt med forhold, der kan medføre midlertidigt ophør, bortfald, reduktion eller tilbagebetaling af tilskud, jf. §§ 30-32, eller hvis tilskudsmodtager skifter revisor i løbet af projektperioden, jf. § 23, stk. 3.

§33 Socialstyrelsen kan pålægge tilskudsmodtager at dokumentere, at betingelserne for udbetaling af tilskud fortsat er opfyldt.

Stk. 2 Tilskudsmodtager kan pålægges at indsende nærmere oplysninger om projektet, herunder statusrapporter, projektregnskaber, reviderede regnskaber, budgetter og revisionserklæringer m.v.

Stk. 3 Hvis Socialstyrelsen skal have mulighed for at offentliggøre projektresultater, skal det fremgå af tilskudsbrevet.

§34 Tilskudsmodtager er forpligtet til at opbevare regnskabsmaterialet på betryggende vis i 5 år fra udgangen af det regnskabsår, materialet vedrører.

Kapitel 12

Projektets anskaffede materiel ved projektophør

§35 Når projektet ophører, kan tilskudsmodtager eller projektmedarbejder erhverve tiloversblevet materiel. Prisen fastsættes af en uafhængig vurderingsmand.

Stk. 2 Det afsluttende regnskab skal indeholde indtægter fra eventuelt salg af tiloversblevet materiel ved projektophør.

Stk. 3 Projektet kan uden forudgående beslutning fra Socialstyrelsen beholde anskaffet materiel, hvis det fortsætter efter tilskuddets ophør, og hvis værdien af materiellet er op til 10.000 kr.

Stk. 4 Socialstyrelsen kan beslutte, at projektet kan beholde anskaffet materiel til en værdi på over 10.000 kr., hvis projektet fortsætter efter tilskuddets ophør.

Stk. 5 Der kan ikke foretages afskrivning af materiellet.

Kapitel 13

Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser

§36 Bekendtgørelsen træder i kraft den 15. maj 2020.

Stk. 2 For tilskud, der ydes i medfør af denne bekendtgørelse, finder bekendtgørelse nr. 97 af 27. januar 2014 om regnskab og revision m.v. af regnskaber for modtagere af tilskud fra puljer under Social-, Børne- og Integrationsministeriets område ikke anvendelse.

profile photo
Profilside