14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om ansøgnings- og tilsagnsprocedurer vedrørende støtte til bygningsfornyelse m.v. § 4

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 2112 af 11. December 2020. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§4 Kommunalbestyrelsen kan stille arkitektoniske, miljømæssige og udførelsesmæssige betingelser for støtte samt krav om gennemførelse af bestemte arbejder.

•••

Stk. 2 Kommunalbestyrelsen fastsætter frister for arbejdernes gennemførelse samt en frist for aflæggelse af byggeregnskab.

•••

Stk. 3 Kommunalbestyrelsen skal godkende ejerens regnskab over de støtteberettigede udgifter senest 6 måneder efter, at ejeren har afleveret fyldestgørende oplysninger, som muliggør godkendelsen.

•••

Stk. 4 Det er en betingelse for udbetaling af støtte, at arbejderne først påbegyndes, når kommunalbestyrelsen har meddelt tilsagn efter § 3.

•••

Stk. 5 Betingelser, krav og frister efter stk. 1 og 2, skal fremgå af tilsagnet meddelt i medfør af § 3.

•••

Stk. 6 Kommunalbestyrelsen skal i tilsagnet oplyse, at bygherren skal foretage en registrering af bygningens tilstand inden ombygningen, at bygherren skal stille fornødne krav til byggeriets andre parter om kvalitetssikring i forbindelse med ombygningen, samt at ejeren skal udarbejde en plan for drift og vedligeholdelse for hele bygningen, jf. § 8 og § 9, medmindre det er en mindre ombygning eller en bygning med et bebygget areal på mindre end 10 m².

•••

Stk. 7 Ved mindre ombygning, jf. stk. 6, forstås ombygninger som ikke gennemføres efter et projektmateriale, og som ikke har et sådant omfang, at de i det væsentlige organiseres og afvikles som en byggesag, og i størrelse ikke overstiger 720.000-840.000 (2019-niveau).

•••

Stk. 8 Kommunalbestyrelsen skal oplyse, at indfasningsstøtte kun kan ydes til nedsættelse af lejeforhøjelse i boliger, der fortsat bebos af den, som var lejer på tidspunktet for lejeforhøjelsens varsling, jf. § 15, stk. 3, i lov om byfornyelse og udvikling af byer.

•••
profile photo
Profilside