Bekendtgørelse om ansøgnings- og tilsagnsprocedurer vedrørende støtte til bygningsfornyelse m.v. § 12

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 2112 af 11. december 2020

§ 12

Kommunalbestyrelsens beslutninger efter § 10 og § 11 kan af ejeren eller mindst ¼ af de lejere, der berøres af beslutningen, indbringes for byfornyelsesnævnet, jf. dog stk. 2, jf. § 49, stk. 1, i lov om byfornyelse og udvikling af byer.

Stk. 2 Indbringelse af kommunalbestyrelsens beslutninger efter stk. 1 for byfornyelsesnævnet kan kun ske, hvis beslutningen omfatter spørgsmål om forståelse af loven eller af en i medfør af denne fastsat bestemmelse. Indbringelse kan endvidere tillades, hvis beslutningen efter byfornyelsesnævnets vurdering har almindelig interesse eller videregående betydelige følger for klageren.

Stk. 3 Kommunalbestyrelsen skal underrette de klageberettigede om de beslutninger, der kan påklages efter stk. 1 og 2. Underretningen skal indeholde oplysninger om klageadgang og klagefrist, herunder at indbringelsen skal ske skriftligt og senest 6 uger efter, at klager har fået meddelelse om beslutningen, jf. § 87, stk. 1, i lov om byfornyelse og udvikling af byer.