14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...
x

Hej eLOV bruger,
Jeg er lov-uglen, og jeg vil nu guide dig igennem vores vigtigste features.
Skriv et paragrafnummer og tryk enter for at springe direkte til paragraffen Hold din mus henover en krydshenvisning for at se teksten der henvises til.
Hvis du klikker på krydshenvisningen, flyttes tekstboksen ud til højre, og du kan flytte rundt på den
Klik på taleboble-ikonet for at tilgå features til bestemmelsen. Du kan se forarbejderne til specifikke bestemmelser. Her kan du se, at § 2 er blevet ændret af 5 forskellige love og ændringslove. Du kan se teksten fra lovforslaget som fremsat, og teksten som vedtaget. Du kan se, hvordan ordlyden blev ændret under behandlingen af lovforslaget. Her ser du de specifikke bemærkninger til ændringen med lovgivers motiver. Du får dermed de vigtigste fortolkningsbidrag ved hånden. Du kan let finde bekendtgørelserne der, hvor de hjemles. Med vores backlinks har vi fundet de bestemmelser, der linker til den bestemmelse, du læser. Her kan du se en video med præsentation af flere features.
Du kan også købe abonnement, så du får adgang til alle features.

0 / -
næste
slå fra

Bekendtgørelse om ansøgnings- og tilsagnsprocedurer vedrørende støtte til bygningsfornyelse m.v.

Bekendtgørelse nr. 2112 af 11. december 2020

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse om ansøgnings- og tilsagnsprocedurer vedrørende støtte til bygningsfornyelse m.v.

I medfør af § 100 i lov om byfornyelse og udvikling af byer, jf. lovbekendtgørelse nr. 144 af 21. februar 2020, fastsættes:

Der er ingen senere ændringer til denne bekendtgørelse.
Vi har kontrolleret for ændringer den 01. september 2021

  • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse

Kapitel 1

Anvendelsesområde

§1 Denne bekendtgørelse fastsætter bestemmelser om ansøgnings- og tilsagnsprocedurer vedrørende bygningsfornyelse samt beslutningsprocedurer for projekter vedrørende friarealer og fælleslokaler i forbindelse med byfornyelse.

Kapitel 2

Ansøgnings- og tilsagnsprocedurer vedrørende bygningsfornyelse

§2 Ejere af ejendomme, der indeholder private udlejningsboliger, jf. § 8 i lov om byfornyelse og udvikling af byer, og ejer- og andelsboliger, jf. § 21 i lov om byfornyelse og udvikling af byer, kan ansøge om støtte ved fremsendelse af projekt til kommunalbestyrelsen.

Stk. 2 Kommunalbestyrelsen kan stille krav om oplysninger vedrørende projektet, ejendommen og ejerens økonomi, som er relevante for behandlingen af ansøgningen.

§3 Kommunalbestyrelsen behandler indkomne ansøgninger og træffer bygningsfornyelsesbeslutning om tilsagn om støtte til ejeren, herunder støttens størrelse.

§4 Kommunalbestyrelsen kan stille arkitektoniske, miljømæssige og udførelsesmæssige betingelser for støtte samt krav om gennemførelse af bestemte arbejder.

Stk. 2 Kommunalbestyrelsen fastsætter frister for arbejdernes gennemførelse samt en frist for aflæggelse af byggeregnskab.

Stk. 3 Kommunalbestyrelsen skal godkende ejerens regnskab over de støtteberettigede udgifter senest 6 måneder efter, at ejeren har afleveret fyldestgørende oplysninger, som muliggør godkendelsen.

Stk. 4 Det er en betingelse for udbetaling af støtte, at arbejderne først påbegyndes, når kommunalbestyrelsen har meddelt tilsagn efter § 3.

Stk. 5 Betingelser, krav og frister efter stk. 1 og 2, skal fremgå af tilsagnet meddelt i medfør af § 3.

Stk. 6 Kommunalbestyrelsen skal i tilsagnet oplyse, at bygherren skal foretage en registrering af bygningens tilstand inden ombygningen, at bygherren skal stille fornødne krav til byggeriets andre parter om kvalitetssikring i forbindelse med ombygningen, samt at ejeren skal udarbejde en plan for drift og vedligeholdelse for hele bygningen, jf. § 8 og § 9, medmindre det er en mindre ombygning eller en bygning med et bebygget areal på mindre end 10 m².

Stk. 7 Ved mindre ombygning, jf. stk. 6, forstås ombygninger som ikke gennemføres efter et projektmateriale, og som ikke har et sådant omfang, at de i det væsentlige organiseres og afvikles som en byggesag, og i størrelse ikke overstiger 720.000-840.000 (2019-niveau).

Stk. 8 Kommunalbestyrelsen skal oplyse, at indfasningsstøtte kun kan ydes til nedsættelse af lejeforhøjelse i boliger, der fortsat bebos af den, som var lejer på tidspunktet for lejeforhøjelsens varsling, jf. § 15, stk. 3, i lov om byfornyelse og udvikling af byer.

§5 Ved ansøgning om støtte til ombygning af private erhvervslokaler og offentlige bygninger til udlejningsboliger, jf. § 38 i lov om byfornyelse og udvikling af byer, finder reglerne i §§ 2-4 anvendelse.

§6 Ved ansøgning om støtte til istandsættelse af forsamlingshuse og bygninger med lignende anvendelse, jf. §§ 38 a og b i lov om byfornyelse og udvikling af byer, finder reglerne i §§ 2-4 anvendelse.

§7 Ved ansøgning om støtte til nedrivning af private erhvervsbygninger, jf. § 38 c i lov om byfornyelse og udvikling af byer, finder reglerne i §§ 2-4 anvendelse.

§8 Drift- og vedligeholdelsesplaner
Kommunalbestyrelsen fastsætter en frist, inden for hvilken ejeren skal udarbejde en plan for drift og vedligeholdelse af hele bygningen. Drifts- og vedligeholdelsesplanen skal indsendes til kommunalbestyrelsen senest samtidig med ansøgning om regnskabsgodkendelse.

Stk. 2 Drift- og vedligeholdelsesplanen skal følge §§ 3, 4 og 6 i bekendtgørelse om bygningsdrift, jf. bekendtgørelse nr. 770 af 27. juni 2011 om bygningsdrift.

Stk. 3 Projektmateriale, dokumentation for arbejdernes udførelse, driftsinstrukser, brugsanvisninger og lignende, der danner grundlag for planen, skal til enhver tid findes i ajourført form hos ejeren.

Stk. 4 Planen revideres hvert 5. år af ejeren, særligt med henblik på at modvirke skader. Planen indsendes til kommunalbestyrelsen. Kommunalbestyrelsen kan dog, efter at drifts- og vedligeholdelsesplanen er revideret 2 gange, beslutte, at ejeren ikke fremover skal indsende revideret plan til kommunalbestyrelsen. Det er en forudsætning for kommunalbestyrelsens beslutning, at bygningen løbende har været betryggende vedligeholdt i overensstemmelse med drifts- og vedligeholdelsesplanen.

§9 Kommunalbestyrelsen påser, at der ved godkendelse af det endelige byggeregnskab foreligger en driftsplan, jf. § 8, og at denne løbende revideres efter § 8, stk. 4. Kommunalbestyrelsen påser endvidere, at planen overholdes.

Stk. 2 Kommunalbestyrelsen skal indbringe spørgsmål om manglende overholdelses af drifts- og vedligeholdelsesplaner for huslejenævnet, når det efter kommunalbestyrelsens vurdering er af væsentlig betydning, for at bygningens vedligeholdelsestilstand kan opretholdes.

Kapitel 3

Beslutningsprocedurer for friarealer og fælleslokaler

§10 Kommunalbestyrelsen kan i samarbejde med ejere, lejere og andelshavere udarbejde forslag om fælles friarealer og fælleslokaler på ejernes vegne.

Stk. 2 Kommunalbestyrelsen har pligt til skriftligt at orientere ejere, lejere og andelshavere i de berørte ejendomme om indholdet af projektforslaget.

Stk. 3 Kommunalbestyrelsens orientering skal indeholde oplysning om reglerne i stk. 4 og § 11.

Stk. 4 Ejerne, lejerne og andelshaverne kan inden for en af kommunalbestyrelsen fastsat frist skriftligt fremsætte indsigelser mod projektforslaget eller dele heraf samt fremkomme med ændringsforslag til projektforslaget.

§11 Efter udløbet af den frist, der er fastsat i medfør af § 10, stk. 4, kan kommunalbestyrelsen vedtage forslaget. Kommunalbestyrelsen underretter ejere, lejere og andelshavere i de berørte ejendomme om forslagets vedtagelse og tidsfristerne for arbejdernes gennemførelse.

Stk. 2 Kommunalbestyrelsen kan efter aftale overlade gennemførelse af arbejderne til ejerne, herunder meddele tilsagn om støtte.

Kapitel 4

Klage vedrørende friarealer og fælleslokaler

§12 Kommunalbestyrelsens beslutninger efter § 10 og § 11 kan af ejeren eller mindst ¼ af de lejere, der berøres af beslutningen, indbringes for byfornyelsesnævnet, jf. dog stk. 2, jf. § 49, stk. 1, i lov om byfornyelse og udvikling af byer.

Stk. 2 Indbringelse af kommunalbestyrelsens beslutninger efter stk. 1 for byfornyelsesnævnet kan kun ske, hvis beslutningen omfatter spørgsmål om forståelse af loven eller af en i medfør af denne fastsat bestemmelse. Indbringelse kan endvidere tillades, hvis beslutningen efter byfornyelsesnævnets vurdering har almindelig interesse eller videregående betydelige følger for klageren.

Stk. 3 Kommunalbestyrelsen skal underrette de klageberettigede om de beslutninger, der kan påklages efter stk. 1 og 2. Underretningen skal indeholde oplysninger om klageadgang og klagefrist, herunder at indbringelsen skal ske skriftligt og senest 6 uger efter, at klager har fået meddelelse om beslutningen, jf. § 87, stk. 1, i lov om byfornyelse og udvikling af byer.

Kapitel 5

Ikrafttræden

§13 Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2021.

Stk. 2 Bekendtgørelse nr. 1146 af 18. september 2018 om ansøgnings- og tilsagnsprocedurer vedrørende støtte til bygningsfornyelse m.v. ophæves.

profile photo
Profilside