Bekendtgørelse om ansøgnings- og tilsagnsprocedurer vedrørende støtte til bygningsfornyelse m.v.

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 2112 af 11. december 2020

I medfør af § 100 i lov om byfornyelse og udvikling af byer, jf. lovbekendtgørelse nr. 144 af 21. februar 2020, fastsættes:

Der er ingen senere ændringer til denne bekendtgørelse.

  • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
Kapitel 1 Anvendelsesområde
§ 1

Denne bekendtgørelse fastsætter bestemmelser om ansøgnings- og tilsagnsprocedurer vedrørende bygningsfornyelse samt beslutningsprocedurer for projekter vedrørende friarealer og fælleslokaler i forbindelse med byfornyelse.

Kapitel 2 Ansøgnings- og tilsagnsprocedurer vedrørende bygningsfornyelse
§ 2

Ejere af ejendomme, der indeholder private udlejningsboliger, jf. § 8 i lov om byfornyelse og udvikling af byer, og ejer- og andelsboliger, jf. § 21 i lov om byfornyelse og udvikling af byer, kan ansøge om støtte ved fremsendelse af projekt til kommunalbestyrelsen.

Stk. 2 Kommunalbestyrelsen kan stille krav om oplysninger vedrørende projektet, ejendommen og ejerens økonomi, som er relevante for behandlingen af ansøgningen.

§ 3

Kommunalbestyrelsen behandler indkomne ansøgninger og træffer bygningsfornyelsesbeslutning om tilsagn om støtte til ejeren, herunder støttens størrelse.

§ 4

Kommunalbestyrelsen kan stille arkitektoniske, miljømæssige og udførelsesmæssige betingelser for støtte samt krav om gennemførelse af bestemte arbejder.

Stk. 2 Kommunalbestyrelsen fastsætter frister for arbejdernes gennemførelse samt en frist for aflæggelse af byggeregnskab.

Stk. 3 Kommunalbestyrelsen skal godkende ejerens regnskab over de støtteberettigede udgifter senest 6 måneder efter, at ejeren har afleveret fyldestgørende oplysninger, som muliggør godkendelsen.

Stk. 4 Det er en betingelse for udbetaling af støtte, at arbejderne først påbegyndes, når kommunalbestyrelsen har meddelt tilsagn efter § 3.

Stk. 5 Betingelser, krav og frister efter stk. 1 og 2, skal fremgå af tilsagnet meddelt i medfør af § 3.

Stk. 6 Kommunalbestyrelsen skal i tilsagnet oplyse, at bygherren skal foretage en registrering af bygningens tilstand inden ombygningen, at bygherren skal stille fornødne krav til byggeriets andre parter om kvalitetssikring i forbindelse med ombygningen, samt at ejeren skal udarbejde en plan for drift og vedligeholdelse for hele bygningen, jf. § 8 og § 9, medmindre det er en mindre ombygning eller en bygning med et bebygget areal på mindre end 10 m².

Stk. 7 Ved mindre ombygning, jf. stk. 6, forstås ombygninger som ikke gennemføres efter et projektmateriale, og som ikke har et sådant omfang, at de i det væsentlige organiseres og afvikles som en byggesag, og i størrelse ikke overstiger 720.000-840.000 (2019-niveau).

Stk. 8 Kommunalbestyrelsen skal oplyse, at indfasningsstøtte kun kan ydes til nedsættelse af lejeforhøjelse i boliger, der fortsat bebos af den, som var lejer på tidspunktet for lejeforhøjelsens varsling, jf. § 15, stk. 3, i lov om byfornyelse og udvikling af byer.

§ 5

Ved ansøgning om støtte til ombygning af private erhvervslokaler og offentlige bygninger til udlejningsboliger, jf. § 38 i lov om byfornyelse og udvikling af byer, finder reglerne i §§ 2-4 anvendelse.

§ 6

Ved ansøgning om støtte til istandsættelse af forsamlingshuse og bygninger med lignende anvendelse, jf. §§ 38 a og b i lov om byfornyelse og udvikling af byer, finder reglerne i §§ 2-4 anvendelse.

§ 7

Ved ansøgning om støtte til nedrivning af private erhvervsbygninger, jf. § 38 c i lov om byfornyelse og udvikling af byer, finder reglerne i §§ 2-4 anvendelse.

Drift- og vedligeholdelsesplaner
§ 8

Kommunalbestyrelsen fastsætter en frist, inden for hvilken ejeren skal udarbejde en plan for drift og vedligeholdelse af hele bygningen. Drifts- og vedligeholdelsesplanen skal indsendes til kommunalbestyrelsen senest samtidig med ansøgning om regnskabsgodkendelse.

Stk. 2 Drift- og vedligeholdelsesplanen skal følge §§ 3, 4 og 6 i bekendtgørelse om bygningsdrift, jf. bekendtgørelse nr. 770 af 27. juni 2011 om bygningsdrift.

Stk. 3 Projektmateriale, dokumentation for arbejdernes udførelse, driftsinstrukser, brugsanvisninger og lignende, der danner grundlag for planen, skal til enhver tid findes i ajourført form hos ejeren.

Stk. 4 Planen revideres hvert 5. år af ejeren, særligt med henblik på at modvirke skader. Planen indsendes til kommunalbestyrelsen. Kommunalbestyrelsen kan dog, efter at drifts- og vedligeholdelsesplanen er revideret 2 gange, beslutte, at ejeren ikke fremover skal indsende revideret plan til kommunalbestyrelsen. Det er en forudsætning for kommunalbestyrelsens beslutning, at bygningen løbende har været betryggende vedligeholdt i overensstemmelse med drifts- og vedligeholdelsesplanen.

§ 9

Kommunalbestyrelsen påser, at der ved godkendelse af det endelige byggeregnskab foreligger en driftsplan, jf. § 8, og at denne løbende revideres efter § 8, stk. 4. Kommunalbestyrelsen påser endvidere, at planen overholdes.

Stk. 2 Kommunalbestyrelsen skal indbringe spørgsmål om manglende overholdelses af drifts- og vedligeholdelsesplaner for huslejenævnet, når det efter kommunalbestyrelsens vurdering er af væsentlig betydning, for at bygningens vedligeholdelsestilstand kan opretholdes.

Kapitel 3 Beslutningsprocedurer for friarealer og fælleslokaler
§ 10

Kommunalbestyrelsen kan i samarbejde med ejere, lejere og andelshavere udarbejde forslag om fælles friarealer og fælleslokaler på ejernes vegne.

Stk. 2 Kommunalbestyrelsen har pligt til skriftligt at orientere ejere, lejere og andelshavere i de berørte ejendomme om indholdet af projektforslaget.

Stk. 3 Kommunalbestyrelsens orientering skal indeholde oplysning om reglerne i stk. 4 og § 11.

Stk. 4 Ejerne, lejerne og andelshaverne kan inden for en af kommunalbestyrelsen fastsat frist skriftligt fremsætte indsigelser mod projektforslaget eller dele heraf samt fremkomme med ændringsforslag til projektforslaget.

§ 11

Efter udløbet af den frist, der er fastsat i medfør af § 10, stk. 4, kan kommunalbestyrelsen vedtage forslaget. Kommunalbestyrelsen underretter ejere, lejere og andelshavere i de berørte ejendomme om forslagets vedtagelse og tidsfristerne for arbejdernes gennemførelse.

Stk. 2 Kommunalbestyrelsen kan efter aftale overlade gennemførelse af arbejderne til ejerne, herunder meddele tilsagn om støtte.

Kapitel 4 Klage vedrørende friarealer og fælleslokaler
§ 12

Kommunalbestyrelsens beslutninger efter § 10 og § 11 kan af ejeren eller mindst ¼ af de lejere, der berøres af beslutningen, indbringes for byfornyelsesnævnet, jf. dog stk. 2, jf. § 49, stk. 1, i lov om byfornyelse og udvikling af byer.

Stk. 2 Indbringelse af kommunalbestyrelsens beslutninger efter stk. 1 for byfornyelsesnævnet kan kun ske, hvis beslutningen omfatter spørgsmål om forståelse af loven eller af en i medfør af denne fastsat bestemmelse. Indbringelse kan endvidere tillades, hvis beslutningen efter byfornyelsesnævnets vurdering har almindelig interesse eller videregående betydelige følger for klageren.

Stk. 3 Kommunalbestyrelsen skal underrette de klageberettigede om de beslutninger, der kan påklages efter stk. 1 og 2. Underretningen skal indeholde oplysninger om klageadgang og klagefrist, herunder at indbringelsen skal ske skriftligt og senest 6 uger efter, at klager har fået meddelelse om beslutningen, jf. § 87, stk. 1, i lov om byfornyelse og udvikling af byer.

Kapitel 5 Ikrafttræden
§ 13

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2021.

Stk. 2 Bekendtgørelse nr. 1146 af 18. september 2018 om ansøgnings- og tilsagnsprocedurer vedrørende støtte til bygningsfornyelse m.v. ophæves.