14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om ansøgning og registrering m.v. af varemærker § 6

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 1685 af 18. December 2018. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§6 Udstillingsprioritet
Påberåbelse af udstillingsprioritet efter varemærkelovens § 12 b skal fremgå af ansøgningen. Der kan ikke opnås udstillingsprioritet efter indgivelse af ansøgningen til Patent- og Varemærkestyrelsen.

•••

Stk. 2 Anmodningen om prioritet skal indeholde oplysning om navnet på den udstilling, der opfylder kriterierne fastsat i varemærkelovens § 12 b, og den dato hvor varerne og tjenesteydelserne første gang har været fremvist med varemærket. De nævnte oplysninger skal indgives til styrelsen senest 1 måned efter ansøgningsdatoen.

•••

Stk. 3 Patent- og Varemærkestyrelsen kan forlange, at ansøgeren inden for en nærmere fastlagt frist indleverer dokumentation for den påberåbte prioritet. Dokumentationen kan bestå af en erklæring fra den ansvarlige ledelse for udstillingen.

•••

Stk. 4 Indgiver ansøgeren ikke oplysningerne nævnt i stk. 2 eller fremsender dokumentationen nævnt i stk. 3 inden udløbet af de fastsatte frister, kan der ikke opnås prioritet.

•••
profile photo
Profilside