14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om ansøgning og registrering m.v. af varemærker § 3

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 1685 af 18. December 2018. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§3 Gengivelsen af varemærket
Gengivelsen af varemærket skal ske på en passende måde under anvendelse af alment tilgængelig teknologi, så længe det kan gengives i varemærkeregisteret på en klar, præcis, selvstændig, let tilgængelig, forståelig, varig og objektiv måde.

•••

Stk. 2 Gengivelsen af varemærket kan ledsages af en beskrivelse. Beskrivelsen skal stemme overens med gengivelsen, og den må ikke udvide anvendelsesområdet.

•••

Stk. 3 En beskrivelse efter stk. 2 kan bestå af en angivelse af, at varemærket er i farver og en beskrivelse af farverne i mærket. Fremstår gengivelsen af varemærket i sort/hvid eller gråtoner, og indeholder ansøgningen ikke en angivelse af, at mærket er i farver, anses mærket for at være uden farver.

•••

Stk. 4 Vedrører ansøgningen en af de mærketyper, som er omhandlet i nr. 1-11 nedenfor, skal den indeholde en angivelse af mærketypen. Gengivelsen af varemærket og den angivne mærketype skal stemme overens og udfærdiges i overensstemmelse med følgende:

 • 1) Et varemærke, der udelukkende består af ord, bogstaver, tal, andre faste typografiske standardtegn eller en kombination heraf, angives som ordmærke og skal gengives ved, at der indgives en reproduktion af tegnet med standardskrift og -layout, uden nogen grafisk fremstilling eller farve.

 • 2) Et varemærke, hvor der anvendes tegn, stil eller layout, som ikke er standard, eller en grafisk fremstilling eller farve, herunder varemærker som udelukkende består af figurative elementer eller af en kombination af verbale og figurative elementer, skal angives som figurmærke og skal i gengivelsen indeholde varemærket med alle dets elementer og eventuelle farver.

 • 3) Et varemærke, som består af eller omfatter en tredimensional form, herunder beholdere, emballage, produktet selv eller deres udseende, angives som formmærke og skal gengives ved, at der indgives enten en grafisk reproduktion af formen, herunder computergenererede billeder, eller en fotografisk reproduktion. Den grafiske eller fotografiske reproduktion kan indeholde forskellige synsvinkler. Hvis gengivelsen ikke indgives elektronisk, kan den indeholde op til 6 forskellige synsvinkler.

 • 4) Et varemærke, som består af den særlige måde, hvorpå varemærket er anbragt eller fastgjort på produktet, angives som positionsmærke og skal i gengivelsen på passende vis anskueliggøre varemærkets placering og dets størrelse og proportioner i forhold til de pågældende varer. Elementer, der ikke er genstand for registreringen, skal være visuelt udskilt ved hjælp af stiplede linjer eller lignende. Gengivelsen kan ledsages af en beskrivelse med nærmere oplysninger om, hvordan tegnet er fastgjort på varerne.

 • 5) Et varemærke, der udelukkende består af et sæt elementer, der gentages regelmæssigt, skal angives som mønstermærke og skal i gengivelsen af varemærket vise gentagelsesmønstret. Gengivelsen kan ledsages af en beskrivelse med nærmere oplysninger om, hvordan elementerne gentages regelmæssigt.

 • 6) Et varemærke, der udelukkende består af en enkelt farve uden konturer, angives som farvemærke og skal gengives ved, at der indgives en reproduktion af farven og en angivelse af farven ved en henvisning til en almindeligt anerkendt farvekode.

 • 7) Et varemærke, der udelukkende består af en kombination af farver uden konturer, angives som farvemærke og skal gengives ved, at der indgives en reproduktion, der viser farvekombinationens systematiske disponering på en ensartet og forud fastlagt måde og en angivelse af de pågældende farver ved en henvisning til en almindeligt anerkendt farvekode. Der kan tillige vedlægges en nærmere beskrivelse af den systematiske disponering af farverne på en ensartet og forudbestemt måde.

 • 8) Et varemærke, der udelukkende består af en lyd eller en kombination af lyde, angives som lydmærke og skal gengives ved, at der indgives en lydfil med en gengivelse af lyden eller ved en nøjagtig gengivelse af lyden i nodeskrift.

 • 9) Et varemærke, der består af eller omfatter en bevægelse eller en ændring i placeringen af varemærkets elementer, angives som bevægelsesmærke og skal gengives ved, at der indgives et videoklip eller en række på hinanden følgende stillbilleder, der viser bevægelsen eller ændringen af placeringen. Stillbilleder kan være nummereret eller ledsaget af en beskrivelse, der forklarer sekvensen.

 • 10) Et varemærke, der består af eller bliver til af en kombination af billede og lyd, angives som multimediemærke og skal gengives ved, at der indgives en audiovisuel fil, der indeholder kombinationen af billedet og lyden.

 • 11) Et varemærke, der består af elementer med holografiske karakteristika, angives som hologrammærke og skal gengives ved, at der indgives en videofil eller en grafisk eller fotografisk reproduktion med de synsvinkler, der er nødvendige for i tilstrækkelig grad at kunne anskueliggøre hologrammet i sin helhed.

•••

Stk. 5 For varemærker, som ikke er omfattet af stk. 4, skal gengivelsen ledsages af en beskrivelse og opfylde de betingelser, der er fastsat i stk. 1-3.

•••
profile photo
Profilside