Bekendtgørelse om ansøgning og registrering m.v. af varemærker § 27

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 1685 af 18. december 2018

Administrativ ophævelse af danske varemærkeregistreringer
§ 27

Efter registreringsprocedurens afslutning kan enhver, der er berettiget hertil efter varemærkelovens § 34, stk. 1 og 2, begære en varemærkeregistrering ophævet. Med begæringen skal følge det foreskrevne gebyr, jf. varemærkelovens § 60 c, stk. 2.

Stk. 2 En begæring om ophævelse kan være rettet mod alle eller en del af den anfægtede registrerings varer eller tjenesteydelser.

Stk. 3 Hvis begæringen om ophævelse er indgivet med henvisning til flere ældre rettigheder, skal disse tilhøre samme indehaver, jf. varemærkelovens § 34, stk. 4.

Stk. 4 Patent- og Varemærkestyrelsen kan beslutte at behandle og træffe afgørelse i flere begæringer mod samme varemærkeregistrering under ét. Styrelsen kan senere beslutte at behandle en eller flere begæringer hver for sig.

Stk. 5 Patent- og Varemærkestyrelsen kan suspendere en begæring om ophævelse i tilfælde, hvor der er indgivet andre begæringer om ophævelse af registreringen. Hvis registreringen ophæves i sin helhed, anses eventuelt suspenderede begæringer for bortfaldet.

Stk. 6 Indehaveren af registreringen skal underrettes om begæringen og have adgang til at udtale sig. Er der flere begæringer om ophævelse mod en registrering, underretter Patent- og Varemærkestyrelsen tillige de øvrige anmodere om begæringen.

Stk. 7 Ophæves registreringen helt eller delvist, offentliggøres disse ændringer, når afgørelsen er blevet endelig.