Bekendtgørelse om ansøgning og registrering m.v. af varemærker § 16

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 1685 af 18. december 2018

Hindringer for designeringens godkendelse
§ 16

Patent- og Varemærkestyrelsen påser, at betingelserne for designeringens godkendelse efter varemærkelovens § 54, stk. 1 og 2, er opfyldt.

Stk. 2 Finder Patent- og Varemærkestyrelsen ikke, at den internationale registrering kan få gyldighed i Danmark, gives meddelelse herom i form af et helt eller delvist foreløbigt afslag til Det Internationale Bureau med en frist for indehaveren af den internationale registrering til at udtale sig. Der kan i indtil 2 måneder efter fristens udløb anmodes om en forlængelse af fristen.

Stk. 3 Har styrelsen ikke modtaget en udtalelse inden udløbet af den fastsatte frist eller en anmodning om fristforlængelse efter stk. 2, afslås designeringen helt eller delvist.