Bekendtgørelse om anmeldelse til og brug af Register for udenlandsk transportkørsel i Danmark § 3

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 2160 af 10. december 2020

§ 3

Anmeldelse af oplysninger efter § 2, herunder ændringer til allerede registrerede oplysninger, skal ske via Erhvervsstyrelsens elektroniske selvbetjeningssystem på www.virk.dk.

Stk. 2 Anmeldelse skal foretages af enten den udenlandske virksomhed eller en af virksomheden hertil bemyndiget person.

Stk. 3 Ved registrering modtager anmelder og virksomhed en kvittering som dokumentation for anmeldelsen. Dokumentationen skal forevises myndighederne på forlangende.

Stk. 4 Anmelder indestår for, at anmeldelsen er lovligt foretaget, herunder at der om nødvendigt foreligger behørig fuldmagt. Hvis Erhvervsstyrelsen har begrundet formodning om, at der er sket eller vil ske misbrug af adgangen til anmeldelse i registret, er Erhvervsstyrelsen berettiget til med øjeblikkelig virkning at lukke brugerens adgang hertil.

Stk. 5 Har anmelder ikke adgang til at berigtige eller slette oplysninger i Registret for udenlandsk transportkørsel i Danmark, kan anmelder anmode Erhvervsstyrelsen om at berigtige eller slette oplysninger. Erhvervsstyrelsen underretter virksomheden og anmelder, hvis oplysninger berigtiges eller slettes.