Bekendtgørelse om anmeldelse til og brug af Register for udenlandsk transportkørsel i Danmark

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 2160 af 10. december 2020

I medfør af § 8 d, stk. 3, i lov om udstationering af lønmodtagere m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 1144 af 14. september 2018, som ændret ved lov nr. 870 af 14. juni 2020, fastsættes:

Der er ingen senere ændringer til denne bekendtgørelse.

  • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
Kapitel 1 Register for udenlandsk transportkørsel i Danmark
§ 1

Erhvervsstyrelsen fører Register for udenlandsk transportkørsel i Danmark. Ved transportkørsel forstås cabotagekørsel med gods, hvor motorkøretøjets eller vogntogets samlede tilladte totalvægt overstiger 3.500 kg, buscabotage eller vejdelen af kombineret transport.

Stk. 2 Erhvervsstyrelsen er ansvarlig for vedligeholdelse og udvikling af registret.

Kapitel 2 Anmeldelse af oplysninger
§ 2

Udenlandske virksomheder med ansatte, der udfører cabotagekørsel med gods, hvor motorkøretøjets eller vogntogets samlede tilladte totalvægt overstiger 3.500 kg, buscabotagekørsel, eller vejdelen af kombineret transport i Danmark, skal forud for en sådan kørsel, anmelde de oplysninger, der fremgår af § 3 i bekendtgørelse om vilkår for udenlandske virksomheders udførsel af cabotagekørsel med gods, bus eller vejdelen af kombineret transport, til Registeret for udenlandsk transportkørsel i Danmark. Selvstændigt erhvervsdrivende uden ansatte er undtaget fra anmeldelsespligten.

Stk. 2 Ved anmeldelse sker en registrering af oplysningerne efter stk. 1. Erhvervsstyrelsen tildeler ved registreringen den udenlandske virksomhed og hver kørsel et entydigt identifikationsnummer.

§ 3

Anmeldelse af oplysninger efter § 2, herunder ændringer til allerede registrerede oplysninger, skal ske via Erhvervsstyrelsens elektroniske selvbetjeningssystem på www.virk.dk.

Stk. 2 Anmeldelse skal foretages af enten den udenlandske virksomhed eller en af virksomheden hertil bemyndiget person.

Stk. 3 Ved registrering modtager anmelder og virksomhed en kvittering som dokumentation for anmeldelsen. Dokumentationen skal forevises myndighederne på forlangende.

Stk. 4 Anmelder indestår for, at anmeldelsen er lovligt foretaget, herunder at der om nødvendigt foreligger behørig fuldmagt. Hvis Erhvervsstyrelsen har begrundet formodning om, at der er sket eller vil ske misbrug af adgangen til anmeldelse i registret, er Erhvervsstyrelsen berettiget til med øjeblikkelig virkning at lukke brugerens adgang hertil.

Stk. 5 Har anmelder ikke adgang til at berigtige eller slette oplysninger i Registret for udenlandsk transportkørsel i Danmark, kan anmelder anmode Erhvervsstyrelsen om at berigtige eller slette oplysninger. Erhvervsstyrelsen underretter virksomheden og anmelder, hvis oplysninger berigtiges eller slettes.

§ 4

Oplysninger som anmeldes efter § 2 offentliggøres ikke, men kan videregives til offentlige myndigheder, jf. bekendtgørelse om vilkår for udenlandske virksomheders udførsel af cabotagekørsel med gods, bus eller vejdelen af kombineret transport.

§ 5

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2021.