Bekendtgørelse om anmeldelse og registrering af udbydere af tjenesteydelser til virksomheder i Erhvervsstyrelsens register til bekæmpelse af hvidvask § 8

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 1288 af 15. november 2017

Undersøgelse af ledelse og ejere
§ 8

Til brug for afgørelse af om Erhvervsstyrelsen kan registrere den anmeldte virksomhed eller person, jf. lovens § 58, stk. 1-3, indhenter Erhvervsstyrelsen straffeattester og, hvor nødvendigt, domsudskrifter, på de i § 3, stk. 2-3, nævnte personer i henhold til § 22, stk. 1, nr. 1, i bekendtgørelse om behandling af personoplysninger i Det Centrale Kriminalregister (Kriminalregisteret).

Stk. 2 I tilfælde, hvor dokumentationen jf. stk. 1 ikke er udstedt af en dansk myndighed, kan Erhvervsstyrelsen give tilladelse til, at anmelder selv indhenter en kopi af dokumentationen. Erhvervsstyrelsen kan i disse tilfælde stille krav til, at dokumentationen er oversat og valideret af en kompetent myndighed eller anden tredjepart, der på tilsvarende vis giver den fornødne sikkerhed for dokumenternes gyldighed.