Bekendtgørelse om anmeldelse og registrering af udbydere af tjenesteydelser til virksomheder i Erhvervsstyrelsens register til bekæmpelse af hvidvask

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 1288 af 15. november 2017

Der er ingen senere ændringer til denne bekendtgørelse.

  • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
Generelt
§ 1

Bekendtgørelsen gælder for virksomheder og personer, som udøver virksomhed som udbydere af tjenesteydelser til virksomheder, jf. lovens § 1, stk. 1, nr. 18, som i henhold til lovens § 58, stk. 1, skal registreres hos Erhvervsstyrelsen for at kunne udøve denne virksomhed.

Stk. 2 Erhvervsstyrelsen fører et register over de i stk. 1 nævnte virksomheder og personer. Oplysninger modtaget i henhold til § 2 offentliggøres i Erhvervsstyrelsens it-system.

Oplysninger i registret
§ 2

For virksomheder og personer som nævnt i § 1, stk. 1, indeholder registret oplysning om den eller de udbudte tjenesteydelser efter lovens § 2, nr. 12, litra a-e.

Stk. 2 For virksomheder indeholder registret oplysning om

  • 1) virksomhedens CVR-nr. og for forretningssteder desuden deres eventuelle P-nummer,

  • 2) virksomhedens navn og adresse,

  • 3) virksomhedstype og

  • 4) virksomhedens reelle ejere og ledelse, herunder oplysning om personernes navn og adresse.

Stk. 3 For personer som nævnt i § 1, stk. 1, indeholder registret oplysning om personens navn og adresse.

Anmeldelse om optagelse i registret
§ 3

Ved virksomheders anmeldelse om optagelse i registret skal de i § 2, stk. 2,omhandlede oplysninger angives, samt oplysning om den eller de udbudte tjenesteydelser efter lovens § 2, nr. 12, litra a-e.

Stk. 2 For virksomhedens reelle ejere og ledelse, og for personer som nævnt i § 1, stk. 1, skal navn, adresse og CPR-nummer angives. For personer som nævnt i § 1, stk. 1, skal oplysning om den eller de udbudte tjenesteydelser efter lovens § 2, nr. 12, litra a-e, derudover angives.

Stk. 3 For personer, der skal registreres i henhold til § 3, stk. 2, der ikke har et CPR-nummer, skal der i forbindelse med registreringen indtastes pasnummer eller nummer fra identitetskort, der kan anvendes ved indrejse i et Schengenland, samt oplysning om fødselsdato og statsborgerskab ved fødslen. Kopi af pas eller nationalt identifikationskort, der kan anvendes ved indrejse i et Schengenland, skal vedlægges registreringen. Desuden skal den pågældendes køn angives.

Stk. 4 Ved anmeldelse om optagelse i registret skal der for virksomheder angives

  • 1) oplysning om, hvorvidt virksomheden har indgivet begæring om rekonstruktionsbehandling eller konkurs eller er under rekonstruktionsbehandling eller konkursbehandling, samt om virksomheden er dømt for et strafbart forhold, der begrunder en nærliggende fare for misbrug af registreringen, jf. straffelovens § 78, stk. 2, og

  • 2) oplysning om, hvorvidt et medlem af virksomhedens ledelse har indgivet begæring om rekonstruktionsbehandling, konkurs eller gældssanering eller er under rekonstruktionsbehandling, konkursbehandling eller gældssanering.

Stk. 5 Ved anmeldelse om optagelse i registret, skal der for personer som nævnt i § 1, stk. 1, angives oplysning om, hvorvidt personen som nævnt i § 1, stk. 1, har indgivet begæring om rekonstruktionsbehandling, konkurs eller gældssanering eller er under rekonstruktionsbehandling, konkursbehandling eller gældssanering.

Anmeldelse af ændring af oplysninger
§ 4

Ændring af de i §§ 2 og 3 omhandlede oplysninger skal anmeldes til Erhvervsstyrelsen.

Stk. 2 Ved virksomheders anmeldelse af ændringer skal virksomhedens navn, adresse, CVR-nr. og eventuelle P-nr. angives, sammen med de oplysninger, der skal ændres.

Stk. 3 Ved anmeldelse af ændringer i virksomhedens reelle ejere eller ledelse skal personens navn, adresse og CPR-nr. angives, sammen med de oplysninger, der skal ændres. For ændringer, der vedrører personer, der ikke har et CPR-nr., skal der i forbindelse med registreringen indtastes pasnummer eller nummer fra identitetskort, der kan anvendes ved indrejse i et Schengenland, samt oplysning om fødselsdato og statsborgerskab ved fødslen. Kopi af pas eller nationalt identifikationskort, der kan anvendes ved indrejse i et Schengenland, skal vedlægges registreringen. Desuden skal den pågældendes køn angives.

Stk. 4 Anmeldelse af ændring af oplysninger skal være modtaget i Erhvervsstyrelsen senest 2 uger efter, at der er truffet beslutning herom.

Anmeldelse af sletning fra registret
§ 5

De i § 1 nævnte virksomheder og personer har pligt til at anmelde sig til sletning fra registret til bekæmpelse af hvidvask, når de ikke længere er omfattet af lovens § 1, stk. 1, nr. 18. Med anmeldelsen om sletning af virksomheden, personen eller virksomhedens forretningssted, skal de i § 2, stk. 2, nr. 1 og 2, nævnte oplysninger angives.

Registrering via Erhvervsstyrelsens selvregistreringsløsning på www.virk.dk
§ 6

Anmeldelse i henhold til §§ 3, 4 eller 5 skal foretages via Erhvervsstyrelsens selvregistreringsløsning på www.virk.dk.

Stk. 2 Anmeldelse via Erhvervsstyrelsens selvregistreringsløsning på www.virk.dk, jf. stk. 1, skal foregå i overensstemmelse med, hvad der fremgår af selvregistreringssystemet.

Stk. 3 Ved anmeldelse via Erhvervsstyrelsens selvregistreringsløsning på www.virk.dk anvendes brugerens digitale signatur eller NemID, medmindre Erhvervsstyrelsen bestemmer andet.

Stk. 4 Hvis Erhvervsstyrelsen har begrundet formodning om, at der er sket eller vil ske misbrug af adgangen til anmeldelse i henhold til denne bekendtgørelse via selvregistreringsløsningen på www.virk.dk, er styrelsen berettiget til med øjeblikkelig virkning at lukke brugerens adgang hertil.

Ansvar for registreringen via Erhvervsstyrelsens selvregistreringsløsning på www.virk.dk
§ 7

Den registreringspligtige kan bemyndige en anmelder til at optræde som fuldmægtig på vedkommendes vegne i forhold til Erhvervsstyrelsen og til at foretage anmeldelse, jf. §§ 3, 4 og 5 i Erhvervsstyrelsens selvbetjeningsløsning på www.virk.dk.

Stk. 2 En anmelder, der anmelder et forhold i Erhvervsstyrelsens selvregistreringsløsning på www.virk.dk, indestår for, at anmeldelsen er lovligt foretaget, herunder at der foreligger behørig fuldmagt, og at dokumentationen i forbindelse med anmeldelsen er gyldig.

Undersøgelse af ledelse og ejere
§ 8

Til brug for afgørelse af om Erhvervsstyrelsen kan registrere den anmeldte virksomhed eller person, jf. lovens § 58, stk. 1-3, indhenter Erhvervsstyrelsen straffeattester og, hvor nødvendigt, domsudskrifter, på de i § 3, stk. 2-3, nævnte personer i henhold til § 22, stk. 1, nr. 1, i bekendtgørelse om behandling af personoplysninger i Det Centrale Kriminalregister (Kriminalregisteret).

Stk. 2 I tilfælde, hvor dokumentationen jf. stk. 1 ikke er udstedt af en dansk myndighed, kan Erhvervsstyrelsen give tilladelse til, at anmelder selv indhenter en kopi af dokumentationen. Erhvervsstyrelsen kan i disse tilfælde stille krav til, at dokumentationen er oversat og valideret af en kompetent myndighed eller anden tredjepart, der på tilsvarende vis giver den fornødne sikkerhed for dokumenternes gyldighed.

Registrering
§ 9

Registrering af virksomheden eller personen og af ændrede oplysninger foretages af Erhvervsstyrelsen. Når registrering er sket, sendes bekræftelse på registreringen til anmelder, den registrerede og til virksomheden, hvis denne ikke er den registrerede.

Stk. 2 Den anmeldte form for virksomhed må ikke påbegyndes før registreringen er sket.

Straf
§ 10

Forsætlig eller groft uagtsom overtrædelse af §§ 3-6 og § 9, stk. 2, straffes med bøde.

Stk. 2 Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

Ikrafttræden mv.
§ 11

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2018.

Stk. 2 Bekendtgørelse nr. 797 af 23. juni 2017 om anmeldelse og registrering af udbydere af tjenesteydelser til virksomheder i Erhvervsstyrelsens register til bekæmpelse af hvidvask ophæves.