Bekendtgørelse om anmeldelse og registrering af personer og virksomheder i Finanstilsynets hvidvaskregister § 9

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 2366 af 09. december 2021

Straf
§ 9

Med bøde straffes den, der forsætligt eller groft uagtsomt overtræder § 2, stk. 1, § 5, stk. 2 og § 7, stk. 1.

Stk. 2 Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.