14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...
x

Hej eLOV bruger,
Jeg er lov-uglen, og jeg vil nu guide dig igennem vores vigtigste features.
Skriv et paragrafnummer og tryk enter for at springe direkte til paragraffen Hold din mus henover en krydshenvisning for at se teksten der henvises til.
Hvis du klikker på krydshenvisningen, flyttes tekstboksen ud til højre, og du kan flytte rundt på den
Klik på taleboble-ikonet for at tilgå features til bestemmelsen. Du kan se forarbejderne til specifikke bestemmelser. Her kan du se, at § 2 er blevet ændret af 5 forskellige love og ændringslove. Du kan se teksten fra lovforslaget som fremsat, og teksten som vedtaget. Du kan se, hvordan ordlyden blev ændret under behandlingen af lovforslaget. Her ser du de specifikke bemærkninger til ændringen med lovgivers motiver. Du får dermed de vigtigste fortolkningsbidrag ved hånden. Du kan let finde bekendtgørelserne der, hvor de hjemles. Med vores backlinks har vi fundet de bestemmelser, der linker til den bestemmelse, du læser. Her kan du se en video med præsentation af flere features.
Du kan også købe abonnement, så du får adgang til alle features.

0 / -
næste
slå fra

Bekendtgørelse om anmeldelse og registrering af personer og virksomheder i Finanstilsynets hvidvaskregister

Bekendtgørelse nr. 2366 af 09. december 2021

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse om anmeldelse og registrering af personer og virksomheder i Finanstilsynets hvidvaskregister

I medfør af § 52 og § 78, stk. 6, i lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme (hvidvaskloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 1062 af 19. maj 2021, som ændret ved lov nr. 1163 af 8. juni 2021, fastsættes:

Der er ingen senere ændringer til denne bekendtgørelse.
Vi har kontrolleret for ændringer den 21. januar 2022

  • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse

§1 Anvendelsesområde
Bekendtgørelsen finder anvendelse på virksomheder og personer omfattet af § 1, stk. 1, nr. 8 og 22-26, i hvidvaskloven, og som i henhold til § 48, stk. 1, i hvidvaskloven skal registreres hos Finanstilsynet for at kunne udøve deres virksomhed.

§2 Anmeldelse om optagelse i registeret
Virksomheder og personer omfattet af § 1 skal indgive anmeldelse til Finanstilsynet om optagelse i registeret.

Stk. 2 Anmeldelse skal ske ved brug af anmeldelsesblanketten for virksomheders og personers anmeldelse efter hvidvasklovens § 48, stk. 1 og 2, som findes på Finanstilsynets hjemmeside. Anmeldelsen og den dokumentation, der skal indberettes sammen med anmeldelsen, skal indsendes elektronisk til Finanstilsynet.

Stk. 3 Virksomheder og personer omfattet af § 1, skal angive følgende oplysninger, når der indgives anmeldelse om optagelse i registeret:

  • 1) Virksomhedens CVR-nummer.

  • 2) Virksomhedens navn og adresse.

  • 3) Oplysninger om den eller de tjenesteydelser, som virksomheden udøver, og som er oplistet i hvidvasklovens bilag 1.

Stk. 4 Virksomheders øverste ledelse, daglige ledelse og reelle ejere skal angive følgende oplysninger, når der indgives anmeldelse om optagelse i registeret:

  • 1) Personens CPR-nummer eller lign., hvis den pågældende ikke har et CPR-nummer. Har den pågældende ikke et CPR-nummer el. lign., skal fødselsdato angives, jf. i øvrigt stk. 5.

  • 2) Personens fulde navn og adresse.

  • 3) Oplysninger om den eller de tjenesteydelser, som personen udøver, og som er oplistet i hvidvasklovens bilag 1.

Stk. 5 For personer, for hvem der skal foretages anmeldelse efter stk. 4, og som ikke har et CPR-nummer, skal der i forbindelse med registreringen oplyses pasnummer eller nummer fra et identitetskort, der kan anvendes ved indrejse i et Schengenland, og oplysning om fødselsdato og statsborgerskab ved fødslen. Kopi af pas eller nationalt identifikationskort, der kan anvendes ved indrejse i et Schengenland, skal vedlægges anmeldelsen.

Stk. 6 Virksomheden skal anføre de oplysninger, der er nævnt i stk. 4 for den øverste ledelse og daglige ledelse, hvis virksomheden ikke har reelle ejere.

§3 Virksomheder og personer omfattet af § 1, skal i forbindelse med anmeldelsen til Finanstilsynet vedlægge straffeattester for personer omfattet af § 2, stk. 4. Straffeattesterne må ikke være ældre end 6 måneder fra indgivelsen af ansøgningen.

Stk. 2 Virksomheder i selskabsform skal vedlægge straffeattester for virksomhedens øverste ledelse, daglige ledelse og reelle ejere. Personligt drevne virksomheder skal vedlægge straffeattest for de reelle ejere af virksomheden.

Stk. 3 Virksomheder og personer skal oplyse, om virksomheden er dømt for et strafbart forhold, der begrunder nærliggende fare for misbrug af registreringen eller en reel ejer er dømt for et strafbart forhold, der begrunder en nærliggende fare for misbrug af den pågældendes kontrollerende indflydelse.

§4 Registrering
Finanstilsynet fører et register over virksomheder og personer registreret efter § 2.

§5 Finanstilsynet sender en bekræftelse med Digital Post til virksomheden eller personen, når registreringen eller ændringer i registreringen er sket.

Stk. 2 Den anmeldte form for virksomhed må ikke påbegyndes, før registrering er sket.

Stk. 3 Finanstilsynet kan afvise at registrere virksomheder eller personer, hvis virksomheden eller personen afviser at indgive de oplysninger nævnt i §§ 2 og 3.

§6 Oplysninger i registeret og offentliggørelse
Finanstilsynet offentliggør registreringen af virksomheden eller personen på sin hjemmeside.

Stk. 2 Offentliggørelsen omfatter oplysninger, som er modtaget efter § 2 stk. 3, nr. 1-3.

§7 Anmeldelse af ændringer
Virksomheder og personer omfattet af § 1, skal elektronisk anmelde enhver ændring af de oplysninger, som er omfattet af §§ 2 og 3, til Finanstilsynet når ændringen er sket.

Stk. 2 Ved anmeldelse af ændringer skal de oplysninger, der er nævnt i § 2, stk. 3, nr. 1 og 2, og stk. 4, nr. 1 og 2, angives sammen med de oplysninger, der skal ændres.

Stk. 3 Vedrører ændringen en person, der ikke har et CPR-nummer, skal de oplysninger, der er nævnt i § 2, stk. 5, angives sammen med de oplysninger, der skal ændres.

§8 Anmeldelse af sletning fra registeret
irksomheder og personer omfattet af § 1 skal elektronisk indsende anmeldelse om sletning fra Finanstilsynets register, når de ikke længere er omfattet af hvidvasklovens § 1, stk. 1, nr. 8 og 22-26. De oplysninger, som er nævnt i § 2, stk. 3, nr. 1 og 2, og stk. 4, nr. 1 og 2, skal angives, når der indsendes anmeldelse om sletning af virksomheden eller personen fra registeret.

§9 Straf
Med bøde straffes den, der forsætligt eller groft uagtsomt overtræder § 2, stk. 1, § 5, stk. 2 og § 7, stk. 1.

Stk. 2 Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

§10 Ikrafttræden
Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2022.

Stk. 2 Bekendtgørelse nr. 1346 af 9. december 2019 om anmeldelse og registrering af personer og virksomheder i Finanstilsynets hvidvaskregister ophæves.

profile photo
Profilside