Bekendtgørelse om anmeldelse af ulykker efter arbejdsskadesikringsloven § 13

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 941 af 21. juni 2022

§ 13

Når et forsikringsselskab sender en anmeldelse af en ulykke til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, skal forsikringsselskabet vedlægge lægeerklæring I eller andre relevante lægelige oplysninger, der kan danne grundlag for, at Arbejdsmarkedets Erhvervssikring kan vurdere, om ulykken kan anerkendes som en arbejdsulykke. Forsikringsselskabet skal indhente disse oplysninger snarest og skal senest en uge fra modtagelsen af anmeldelsen tage initiativ hertil.

Stk. 2 Stk. 1 gælder ikke, når

  • 1) det klart fremgår, at der ikke bliver tale om behandlingsudgifter eller anden erstatning efter loven,

  • 2) forsikringsselskabet skønner at erstatning afslås, fordi den pågældende ikke er sikret efter loven, eller

  • 3) anmeldelsen skal sendes til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring med henblik på afgørelse af andre spørgsmål efter loven, der ikke kræver lægelige oplysninger.

Stk. 3 Forsikringsselskaberne skal snarest og senest 3 uger fra modtagelsen af de i stk. 1 nævnte oplysninger sende anmeldelserne til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring.