Bekendtgørelse om anmeldelse af ulykker efter arbejdsskadesikringsloven § 12

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 941 af 21. juni 2022

Forsikringsselskabets pligter
§ 12

Forsikringsselskabet skal sende anmeldelse af ulykker til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, hvis

  • 1) ulykken har medført eller må antages at ville medføre den tilskadekomnes død,

  • 2) ulykkens følger kan begrunde erstatning ud over udgifter til sygebehandling og hjælpemidler m.v., jf. §15 i arbejdsskadesikringsloven,

  • 3) ulykken har medført, at den tilskadekomne 5 uger efter indtræden ikke har genoptaget sit sædvanlige arbejde i fuldt omfang, eller

  • 4) ulykken er en følge af arbejdsrelaterede vaccinationer mod covid-19 foretaget i perioden fra og med den 27. december 2020 til og med den 31. december 2022. Stk. 3 og § 13 gælder ikke for disse anmeldelser.

Stk. 2 Stk. 1 gælder også, når forsikringsselskabet skønner at betingelserne for anerkendelse af tilfældet som en arbejdsulykke ikke er opfyldt. Det kan eksempelvis være tilfældet, såfremt tilskadekomne ikke er sikret efter loven, såfremt de erstatningsberettigende følger eller tilskadekomnes død ikke skyldes en arbejdsulykke, såfremt ulykken er sket under befordring mellem hjem og arbejde, eller såfremt arbejdsgiverens forsikring ikke er i kraft.

Stk. 3 Forsikringsselskabets adgang til at tage stilling til krav efter § 15 i arbejdsskadesikringsloven berøres ikke af pligten til oversendelse til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring.