14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om anmeldelse af ulykker efter arbejdsskadesikringsloven § 9

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 1629 af 16. December 2016. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§9 Forsikringsselskabet skal snarest og inden 3 uger fra modtagelsen af de i § 8, stk. 1 nævnte oplysninger videresende anmeldelsen til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, hvis:

  • 1) skaden har medført eller må antages at ville medføre den tilskadekomnes død,

  • 2) skadens følger kan begrunde erstatning ud over udgifter til sygebehandling og hjælpemidler m.v., jf. lovens § 15, eller

  • 3) skaden har medført, at den tilskadekomne 5 uger efter skadens indtræden ikke har genoptaget sit sædvanlige arbejde i fuldt omfang.

•••

Stk. 2 Stk. 1 gælder også, når betingelserne for anerkendelse af tilfældet som en arbejdsulykke efter forsikringsselskabets vurdering ikke er opfyldt, herunder at tilskadekomne ikke er sikret efter loven, at de erstatningsberettigende følger eller tilskadekomnes død ikke skyldes en arbejdsulykke, at ulykken er sket under befordring mellem hjem og arbejde, samt når arbejdsgiverens forsikring ikke er i kraft.

•••

Stk. 3 Forsikringsselskabets adgang til at tage stilling til krav efter lovens § 15 berøres ikke af oversendelsen.

•••
profile photo
Profilside