Bekendtgørelse om anmeldelse af fusioner § 5

Denne konsoliderede version af bekendtgørelse om anmeldelse af fusioner er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 690 af 25. maj 2020,
som ændret ved bekendtgørelse nr. 1040 af 22. juni 2020

§ 5

Finder Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, at den anmeldte transaktion ikke er omfattet af konkurrencelovens § 12 a, jf. § 12, stk. 1, underretter styrelsen anmelder herom. Senest fire uger herefter kan anmelder anmode Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen om at behandle anmeldelsen som en anmeldelse efter konkurrencelovens § 8, stk. 2, 1. pkt., § 9, stk. 1, 1. pkt., § 11, stk. 2, 1. pkt., eller § 11, stk. 5.

Stk. 2 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen kan kræve, at oplysningerne i anmeldelsen suppleres, hvis dette er nødvendigt for at kunne bedømme transaktionen efter konkurrencelovens § 8, stk. 2, 1. pkt., § 9, stk. 1, 1. pkt., § 11, stk. 2, 1. pkt., eller § 11, stk. 5. Styrelsen fastsætter en frist for afgivelse af de supplerende oplysninger. Anmeldelsen anses i så fald for at være modtaget på det tidspunkt, hvor transaktionen blev anmeldt som en fusion.