Bekendtgørelse om anmeldelse af fusioner § 4

Denne konsoliderede version af bekendtgørelse om anmeldelse af fusioner er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 690 af 25. maj 2020,
som ændret ved bekendtgørelse nr. 1040 af 22. juni 2020

§ 4

Når en fusion er anmeldt, jf. § 2, meddeler Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen senest 10 hverdage efter modtagelsen af en anmeldelse, hvorvidt anmeldelsen er fuldstændig. Beslutter Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, at en anmeldelse er ufuldstændig, giver styrelsen inden for denne frist anmelder besked herom og angiver, hvilke yderligere oplysninger der vurderes at mangle, for at anmeldelsen er fuldstændig. Styrelsen orienterer parterne om, hvornår anmeldelsen er fuldstændig med angivelse af datoen for, hvornår sagsbehandlingsfristerne begynder.

Stk. 2 Anmelder kan anmode om, at en anmeldelse efter § 2, stk. 2 eller 3, sidestilles med en fuldstændig anmeldelse, selvom visse af de i anmeldelsesskemaet nævnte oplysninger ikke er givet. En sådan anmodning skal ledsages af en begrundelse for, hvorfor oplysningerne ikke er nødvendige for Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens vurdering af fusionen.

Stk. 3 Så længe en fusion ikke er blevet godkendt, kan Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen på ethvert tidspunkt kræve, at der i stedet for en forenklet anmeldelse indgives en almindelige anmeldelse.