Bekendtgørelse om anmeldelse af fusioner § 1

Denne konsoliderede version af bekendtgørelse om anmeldelse af fusioner er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 690 af 25. maj 2020,
som ændret ved bekendtgørelse nr. 1040 af 22. juni 2020

§ 1

Anmeldelse af en fusion efter konkurrencelovens § 12 b, stk. 1, skal indgives til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen af en eller flere af de virksomheder, der deltager i fusionen.

Stk. 2 Ved en sammensmeltning af to eller flere hidtil uafhængige virksomheder efter § 12 a, stk. 1, nr. 1, skal anmeldelsen indgives af hver af de virksomheder, der sammensmeltes (fælles anmeldelse).

Stk. 3 Ved en erhvervelse af enekontrol eller fælles kontrol over hele eller dele af en virksomhed efter konkurrencelovens § 12 a, stk. 1 eller 2, skal anmeldelse indgives af den eller de virksomhed(er) eller person(er), der erhverver kontrol.

Stk. 4 Ved et offentligt overtagelsestilbud skal anmeldelsen indgives af tilbudsgiveren.

Stk. 5 Fælles anmeldelser skal indgives af en fælles repræsentant, som er bemyndiget til at fremsende og modtage dokumenter på alle de anmeldende parters vegne.

Stk. 6 Anmeldelse til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen kan ske i elektronisk form. I så fald kan en elektronisk signatur erstatte den personlige underskrift i skemaet til brug for henholdsvis almindelig og forenklet anmeldelse af en fusion, jf. bilag 1 og 2. Ledsagende dokumenter kan vedlægges i kopi.