Bekendtgørelse om anmeldelse af fusioner

Denne konsoliderede version af bekendtgørelse om anmeldelse af fusioner er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 690 af 25. maj 2020,
som ændret ved bekendtgørelse nr. 1040 af 22. juni 2020

I medfør af § 12 b, stk. 3, og § 15 b i konkurrenceloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 155 af 1. marts 2018, fastsættes:

Bekendtgørelsen er konsolideret med senere ændringer. Her kan du se hvilke ændringsbekendtgørelser, som er indarbejdet.

 • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Bilag

 • Bilag 1 Oplysninger til brug for almindelig anmeldelse af fusioner
 • Bilag 2 Oplysninger til brug for forenklet anmeldelse af fusioner
§ 1

Anmeldelse af en fusion efter konkurrencelovens § 12 b, stk. 1, skal indgives til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen af en eller flere af de virksomheder, der deltager i fusionen.

Stk. 2 Ved en sammensmeltning af to eller flere hidtil uafhængige virksomheder efter § 12 a, stk. 1, nr. 1, skal anmeldelsen indgives af hver af de virksomheder, der sammensmeltes (fælles anmeldelse).

Stk. 3 Ved en erhvervelse af enekontrol eller fælles kontrol over hele eller dele af en virksomhed efter konkurrencelovens § 12 a, stk. 1 eller 2, skal anmeldelse indgives af den eller de virksomhed(er) eller person(er), der erhverver kontrol.

Stk. 4 Ved et offentligt overtagelsestilbud skal anmeldelsen indgives af tilbudsgiveren.

Stk. 5 Fælles anmeldelser skal indgives af en fælles repræsentant, som er bemyndiget til at fremsende og modtage dokumenter på alle de anmeldende parters vegne.

Stk. 6 Anmeldelse til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen kan ske i elektronisk form. I så fald kan en elektronisk signatur erstatte den personlige underskrift i skemaet til brug for henholdsvis almindelig og forenklet anmeldelse af en fusion, jf. bilag 1 og 2. Ledsagende dokumenter kan vedlægges i kopi.

§ 2

En fusion kan anmeldes enten almindeligt eller forenklet.

Stk. 2 Ved en almindelig anmeldelse af en fusion anvendes bilag 1. Anmeldelsen skal vedlægges en særskilt ikkefortrolig udgave heraf og indeholde de oplysninger og dokumenter, der er angivet i skema til brug for almindelig anmeldelse af en fusion, jf. bilag 1.

Stk. 3 Ved en forenklet anmeldelse af en fusion anvendes bilag 2. Anmeldelsen skal vedlægges en særskilt ikkefortrolig udgave heraf og indeholde de oplysninger og dokumenter, der er angivet i skema til brug for forenklet anmeldelse af en fusion, jf. bilag 2.

§ 3

Følgende kategorier af fusioner vil kunne anmeldes forenklet:

 • 1) Fusioner, hvor to eller flere virksomheder erhverver fælles kontrol med et joint venture, som ikke eller kun i ubetydeligt omfang driver eller forventes at ville drive virksomhed i Danmark. Det er tilfældet, når:

  • a) joint venturets omsætning og/eller omsætningen ved de overførte aktiviteter er mindre end 100 mio. kroner årligt i Danmark, og

  • b) de aktiver, der i givet fald er overført til joint venturet, har en samlet værdi på under 100 mio. kroner i Danmark.

 • 2) Fusioner, hvor en virksomhed overtager enekontrollen med en virksomhed, som den i forvejen kontrollerer sammen med en eller flere andre virksomheder.

 • 3) Fusioner, hvor to eller flere virksomheder fusionerer, eller en eller flere virksomheder erhverver ene- eller fælleskontrol med en anden virksomhed, og hvor ingen af fusionsparterne er aktive på det samme produktmarked og det samme geografiske marked omfattende Danmark eller en del heraf, eller på et produktmarked i et forudgående eller efterfølgende led i forhold til et produktmarked og et geografisk marked omfattende Danmark eller en del heraf, hvorpå en anden fusionspart opererer.

 • 4) Fusioner, hvor to eller flere virksomheder fusionerer, eller en eller flere virksomheder erhverver ene- eller fælleskontrol med en anden virksomhed, og følgende betingelser er opfyldt:

  • a) den samlede markedsandel er mindre end 15 pct. for alle de fusionsparter, der opererer på det samme produktmarked og geografiske marked, omfattende Danmark eller en del heraf, (horisontale forbindelser), og

  • b) de individuelle eller samlede markedsandele er mindre end 25 pct. for alle de fusionsparter, der opererer på et produktmarked i tidligere eller senere omsætningsled i forhold til et produktmarked, hvor en eller flere af de andre fusionsparter opererer, på et geografisk marked omfattende Danmark eller en del heraf (vertikale forbindelser).

Stk. 2 Selv om en fusion er omfattet af én eller flere af kategorierne i stk. 1, kan Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen kræve en almindelig anmeldelse af fusionen, jf. § 2, stk. 2.

§ 4

Når en fusion er anmeldt, jf. § 2, meddeler Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen senest 10 hverdage efter modtagelsen af en anmeldelse, hvorvidt anmeldelsen er fuldstændig. Beslutter Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, at en anmeldelse er ufuldstændig, giver styrelsen inden for denne frist anmelder besked herom og angiver, hvilke yderligere oplysninger der vurderes at mangle, for at anmeldelsen er fuldstændig. Styrelsen orienterer parterne om, hvornår anmeldelsen er fuldstændig med angivelse af datoen for, hvornår sagsbehandlingsfristerne begynder.

Stk. 2 Anmelder kan anmode om, at en anmeldelse efter § 2, stk. 2 eller 3, sidestilles med en fuldstændig anmeldelse, selvom visse af de i anmeldelsesskemaet nævnte oplysninger ikke er givet. En sådan anmodning skal ledsages af en begrundelse for, hvorfor oplysningerne ikke er nødvendige for Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens vurdering af fusionen.

Stk. 3 Så længe en fusion ikke er blevet godkendt, kan Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen på ethvert tidspunkt kræve, at der i stedet for en forenklet anmeldelse indgives en almindelige anmeldelse.

§ 5

Finder Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, at den anmeldte transaktion ikke er omfattet af konkurrencelovens § 12 a, jf. § 12, stk. 1, underretter styrelsen anmelder herom. Senest fire uger herefter kan anmelder anmode Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen om at behandle anmeldelsen som en anmeldelse efter konkurrencelovens § 8, stk. 2, 1. pkt., § 9, stk. 1, 1. pkt., § 11, stk. 2, 1. pkt., eller § 11, stk. 5.

Stk. 2 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen kan kræve, at oplysningerne i anmeldelsen suppleres, hvis dette er nødvendigt for at kunne bedømme transaktionen efter konkurrencelovens § 8, stk. 2, 1. pkt., § 9, stk. 1, 1. pkt., § 11, stk. 2, 1. pkt., eller § 11, stk. 5. Styrelsen fastsætter en frist for afgivelse af de supplerende oplysninger. Anmeldelsen anses i så fald for at være modtaget på det tidspunkt, hvor transaktionen blev anmeldt som en fusion.

§ 6

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2020.

Stk. 2 Bekendtgørelse nr. 1005 af 15. august 2013 om anmeldelse af fusioner ophæves.