14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om anmeldelse af COVID-19 § 1

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af bekendtgørelse om anmeldelse af covid-19 og bygger på bekendtgørelse nr. 99 af 27. January 2021. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§1 Offentlige og private behandlingssteder samt andre selvstændige virksomheder, der foretager test af personer for infektion med severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2) skal sikre at resultatet af prøven og relevante oplysninger fra prøvesvaret anmeldes til Statens Serum Institut. Ved et behandlingssted forstås en selvstændig virksomhed, hvor eller hvorfra en eller flere sundhedspersoner udfører behandling, herunder test for SARS-CoV-2.

•••

Stk. 2 Anmeldelse efter stk. 1, skal til en hver tid ske efter Statens Serum Instituts anvisninger. Herunder skal anmeldelsen indeholde følgende typer af oplysninger:

  • 1) Personlig identifikation af den testede, herunder CPR-nummer eller eCPR-nummer og telefonnummer.

  • 2) Behandlingssted.

  • 3) Den der har udført analysen (fx laboratorie eller behandlingssted).

  • 4) Testen (herunder testmetode, prøvetidspunkt og prøvelokalisation).

  • 5) Testens resultat (fx negativ, positiv eller inkonklusiv).

  • 6) Den testedes svar på centrale spørgsmål til smitteopsporing og smitteovervågning, som angivet i Statens Serum Instituts anvisninger.

•••

Stk. 3 Positive resultater af test for Coronavirussygdom 2019 (COVID-19), fra personer uden CPR-nummer eller eCPR-nummer, skal fortsat indberettes til Styrelsen for Patientsikkerhed efter bekendtgørelse nr. 1919 af 11. december 2020 om private testudbyderes anmeldelse af positive resultater af test for COVID-19, med henblik på smitteopsporing og kompensation.

•••

Stk. 4 Resultater af både antigentest og PCR test (Polymerase Chain Reaction) og andre ligeværdige nucleinsyrebaserede tests, der påviser SARS-CoV-2 eller undertyper heraf, samt antistoftest, der påviser antistoffer mod SARS-CoV-2 specifikke antigener, skal anmeldes. Anmeldelsen af resultater på baggrund af de i stk. 1 nævnte test, sker ved indberetning af prøvesvaret til et af Statens Serum Institut nærmere angivet system.

•••

Stk. 5 Offentlige behandlingssteder skal ved påvisning af SARS-CoV-2 enten selv foretage gensekventering eller fremsende prøvemateriale til Statens Serum Institut efter de af Statens Serum Institut fastlagte standarder, således at instituttet kan foretage gensekventering. Prøvemateriale eller gensekvens skal fremsendes til Statens Serum Institut efter gældende retningslinjer løbende og uden forsinkelse.

•••
profile photo
Profilside