Bekendtgørelse om anmeldelse af arbejdsulykker m.v. til Arbejdstilsynet § 7

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 799 af 03. juni 2022

Dispensation
§ 7

Direktøren for Arbejdstilsynet kan under ganske særlige omstændigheder undtage arbejdsgiveren fra kravet om at den enkelte anmeldelse efter § 1 skal ske digitalt samt fra efterfølgende digital kommunikation herom.

Stk. 2 Arbejdstilsynet træffer afgørelse om at undtage arbejdsgiveren fra digital anmeldelse af og digital kommunikation om arbejdsulykke, når anmeldelse alene er sendt til Arbejdstilsynet. Hvis anmeldelse af arbejdsulykke både er sendt til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring og til Arbejdstilsynet, træffes afgørelse af Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, jf. arbejdsmiljølovens § 75, stk. 6.

Stk. 3 Undtagelse fra pligten til at anmelde digitalt, jf. stk. 1, forudsætter ansøgning fra arbejdsgiveren herom. Arbejdsgiveren kan ikke undtages fra pligten til at anmelde digitalt, hvis arbejdsgiveren har adgang til computer og internet.

Stk. 4 Ansøgning om dispensation skal fremsendes samtidig med anmeldelsen.