Bekendtgørelse om andre aktører Kapitel 5

Denne konsoliderede version af bekendtgørelse om andre aktører er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 1183 af 25. november 2019

Kapitel 5 Rammeaftaler og kontrakter
§ 12

For alle rammeaftaler, som andre aktører og jobcenteret indgår om beskæftigelsesindsatsen efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v., og lov om sygedagpenge, gælder betingelserne i stk. 3.

Stk. 2 Ved rammeaftale forstås en aftale, som efter en udbudsproces eller en annoncering er indgået mellem en eller flere ordregivende myndigheder og en eller flere aktører med det formål at fastsætte vilkårene for de kontrakter, der skal indgås i løbet af en given periode.

Stk. 3 De følgende betingelser skal indsættes i rammeaftalerne:

  • 1) Rammeaftaler må højst gælde for en periode på 4 år.

  • 2) Rammeaftaler kan opsiges med 6 måneders varsel til udgangen af en måned af begge parter.

  • 3) Rammeaftaler omfatter en ret, men ikke en pligt til at bestille de af rammeaftalen omfattede ydelser hos anden aktør.

  • 4) Rammeaftaler giver ikke anden aktør krav på eller garanti for tildeling af et bestemt antal konkrete opgaver.

  • 5) Kommunen forbeholder sig ret til i hele aftaleperioden at afholde nye udbud af de opgaver, der er omfattet af rammeaftalen.

Stk. 4 Når andre aktører skal omfattes af lov om betaling for visse uddannelsesaktiviteter i forbindelse med lov om en aktiv beskæftigelsesindsats m.m., skal der indsættes følgende betingelser i rammeaftalerne:

  • 1) Andre aktører forpligtes til at overholde lov om betaling for visse uddannelsesaktiviteter i forbindelse med lov om en aktiv beskæftigelsesindsats m.m., herunder at foretage tilmelding, iagttage aftalte betalingsfrister og overholde deres betalingsforpligtelser over for uddannelsesinstitutionerne.

  • 2) Andre aktørers manglende betaling efter lov om betaling for visse uddannelsesaktiviteter i forbindelse med lov om en aktiv beskæftigelsesindsats m.m. kan medføre delvis misligholdelse af rammeaftalen.

  • 3) Kommunen vil kunne foretage modregning i andre aktørers tilgodehavender, hvis andre aktører ikke overholder deres betalingsforpligtelse over for uddannelsesinstitutionerne.

§ 13

For alle delaftaler, der indgås i henhold til en rammeaftale, skal gælde, at delaftalen kan opsiges af jobcenteret med 8 ugers varsel. Betingelsen skal indsættes i delaftalen.

Stk. 2 For delaftaler, der indgås i henhold til en rammeaftale, og som vedrører enkeltkøb, skal gælde, at delaftalen kan opsiges af jobcenteret med højst 8 ugers varsel.

§ 14

For andre kontrakter indgået mellem kommunen og andre aktører om beskæftigelsesindsatsen end de, der er nævnt i §§ 12 og 13, skal gælde, at kontrakten kan opsiges af kommunen med 8 ugers varsel. Betingelsen skal indsættes i kontrakten.