Bekendtgørelse om andelsklasser i danske UCITS m.v.

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 668 af 17. juni 2014

Der er ingen senere ændringer til denne bekendtgørelse.

 • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
Anvendelsesområde
§ 1

Denne bekendtgørelse finder anvendelse for investeringsforeninger, SIKAV’er og værdipapirfonde (i det følgende benævnt »danske UCITS«).

Stk. 2 Bestyrelsen omtalt i § 3, stk. 3 og § 5, stk. 10, skal forstås som bestyrelsen for en investeringsforening, en SIKAV eller for det investeringsforvaltningsselskab eller administrationsselskab, der administrerer en værdipapirfond.

Indretning af andelsklasser og andelsklassers karakteristika
§ 2

En dansk UCITS der opretter andelsklasser i en afdeling, skal sørge for, at anvendelsen af andelsklasser er til fordel for alle investorerne.

Stk. 2 Finanstilsynet kan påbyde en dansk UCITS at afvikle en andelsklasse i en afdeling, hvis den danske UCITS:

 • 1) ikke har sørget for, at anvendelsen af andelsklasser er til fordel for alle investorerne i afdelingen,

 • 2) placerer så stor en del af en afdelings formue i klassespecifikke aktiver, at en andelsklasses investeringspolitik ikke grundlæggende er den samme som afdelingens investeringspolitik, som denne er fastlagt i fondsbestemmelserne eller vedtægterne, eller

 • 3) ikke giver fyldestgørende oplysninger i henhold til § 18, stk. 3, i lov om investeringsforeninger m.v. ved oprettelsen af en andelsklasse.

§ 3

En dansk UCITS kan oprette andelsklasser i en afdeling, hvor andelsklasserne indbyrdes varierer på følgende karakteristika:

 • 1) Denominering i valuta.

 • 2) De typer af investorer andelsklasserne markedsføres overfor.

 • 3) Løbende omkostninger, der overholder reglerne i § 5.

 • 4) Emissionstillæg og indløsningsfradrag, der overholder reglerne i § 5 og bekendtgørelse om beregning af emissions- og indløsningspriser ved tegning og indløsning af andele i danske UCITS.

 • 5) Prisberegningsmetode, jf. bekendtgørelse om beregning af emissions- og indløsningspriser ved tegning og indløsning af andele i danske UCITS.

 • 6) Klassespecifikke aktiver, der alene kan være afledte finansielle instrumenter samt en kontantbeholdning til brug for klassens løbende likviditetsbehov.

 • 7) Udlodningsprofil (akkumulerende eller udloddende).

 • 8) Minimumsindskud.

Stk. 2 Andelsklasser kan også variere på andre karakteristika end de i stk. 1 nævnte, hvis den danske UCITS kan godtgøre, at investorer i én andelsklasse ikke tilgodeses på bekostning af investorer i en anden andelsklasse.

Stk. 3 En redegørelse, hvori den danske UCITS godtgør som nævnt i stk. 2, skal indsendes til Finanstilsynet senest otte hverdage efter bestyrelsens beslutning om etablering af en andels-klasse, der varierer på andre karakteristika end de i stk. 1 nævnte.

Klassespecifikke aktiver
§ 4

En dansk UCITS kan placere en del af en afdelings formue i klassespecifikke aktiver, jf. § 3, stk. 1, nr. 6.

Stk. 2 En dansk UCITS må ikke placere så stor en del af en afdelings formue i klassespecifikke aktiver, at en andelsklasses investeringspolitik ikke grundlæggende er den samme som afdelingens investeringspolitik, som denne er fastlagt i vedtægterne.

Omkostninger
§ 5

En dansk UCITS må ikke lade én andelsklasse afholde en anden andelsklasses omkostninger.

Stk. 2 Rådgivningsomkostninger, der vedrører fællesporteføljen skal fordeles mellem andelsklasserne i et forhold, der svarer til den del af fællesporteføljen, som andelsklasserne oppebærer afkast af.

Stk. 3 Løbende handelsomkostninger, der vedrører fællesporteføljen skal fordeles mellem andelsklasserne i et forhold, der svarer til den del af fællesporteføljen, som andelsklasserne oppebærer afkast af.

Stk. 4 Handelsomkostninger i forbindelse med emission og indløsning, der vedrører fællesporteføljen, skal bæres af den andelsklasse, hvor emission og indløsning finder sted.

Stk. 5 Uanset bestemmelsen i stk. 4 kan en dansk UCITS fordele handelsomkostninger, som nævnt i stk. 4, mellem andelsklasser i samme afdeling, der

 • 1) anvender enkeltprismetode eller modificeret enkeltprismetode ved prisberegning, og

 • 2) retter henvendelse til samme type investorer.

Stk. 6 Handels- og rådgivningsomkostninger, der alene vedrører klassespecifikke aktiver, skal bæres af andelsklassen alene.

Stk. 7 Handels- og rådgivningsomkostninger, der vedrører aktiver som flere men ikke alle andelsklasserne i en afdeling oppebærer afkast af, skal fordeles i et forhold, der svarer til den del af aktiverne, som andelsklasserne oppebærer afkast af.

Stk. 8 Markedsføringsomkostninger, der alene vedrører én andelsklasse skal bæres af andelsklassen alene.

Stk. 9 Omkostninger, der ikke kan henføres direkte til en bestemt andelsklasse skal fordeles mellem andelsklasserne i et forhold, der svarer til den del af fællesporteføljen, som andelsklasserne oppebærer afkast af.

Stk. 10 Bestyrelsen for en dansk UCITS skal påse, at principperne i stk. 1-9 overholdes.

Risiko
§ 6

En dansk UCITS må ikke bruge klassespecifikke aktiver til at eksponere en andelsklasse for en samlet risiko, der overstiger værdien af den del af afdelingens formue, som andelsklassen oppebærer afkast af.

Oplysninger
§ 7

En dansk UCITS skal på sin hjemmeside oplyse nærmere om en andelsklasses karakteristika i henhold til § 3, stk. 1, herunder oplysninger om

 • 1) hvilken valuta andelsklassen er denomineret i,

 • 2) hvilken type af investorer andelsklassen markedsføres overfor,

 • 3) emissionstillæg og indløsningsfradrag,

 • 4) administrationsomkostninger, rådgivningsomkostninger og markedsføringsomkostninger,

 • 5) den anvendte prisberegningsmetode,

 • 6) hvor stor en del af andelsklassens formue, den danske UCITS kan anvende til klassespecifikke aktiver,

 • 7) udlodningsprofil,

 • 8) minimumsindskud, og

 • 9) andre karakteristika omfattet af § 3, stk. 2.

Stk. 2 Hvis en afdeling har klassespecifikke aktiver, skal det endvidere fremgå af den danske UCITS’ hjemmeside, hvad formålet er, og hvilken betydning det har for den enkelte andelsklasses investeringspolitik, som beskrevet i prospektet.

Straf
§ 8

Overtrædelse af bestemmelserne i § 2, stk. 1, § 3, stk. 3, § 4, stk. 2, § 5, stk. 1-4 og 6-9, § 6 og § 7, straffes med bøde.

Ikrafttræden
§ 9

Bekendtgørelsen træder i kraft den 22. juli 2014.

Stk. 2 Bekendtgørelse nr. 1321 af 14. december 2012 om andelsklasser i danske UCITS m.v. ophæves.