Anbringelses- og overførselsbekendtgørelsen § 4

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse om anbringelse og overførsel af personer, som skal udstå fængselsstraf eller forvaring (anbringelses- og overførselsbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse nr. 174 af 31. januar 2022

§ 4

Hvis det må anses for ubetænkeligt, og anbringelse i halvåben afdeling anses for relevant i forhold til den dømtes behov, kan den dømte anbringes i halvåben afdeling, når betingelserne for anbringelse i lukket fængsel er til stede.

Stk. 2 Stk. 1 finder ikke anvendelse for dømte, der er omfattet af straffuldbyrdelseslovens 22 a, stk. 1, medmindre det i medfør af straffuldbyrdelseslovens § 22 a, stk. 2, undtagelsesvist bestemmes, at straffuldbyrdelseslovens § 22 a, stk. 1, ikke skal finde anvendelse, fordi hensyn til den indsattes helbred taler herfor.