Anbringelses- og overførselsbekendtgørelsen § 3

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse om anbringelse og overførsel af personer, som skal udstå fængselsstraf eller forvaring (anbringelses- og overførselsbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse nr. 174 af 31. januar 2022

§ 3

Personer, der er idømt tidsbestemt straf af fængsel i mere end 3 måneder for overtrædelse af straffelovens § 210 eller §§ 216-236, anbringes indledningsvis i visitations- og observationsafdelingen i Anstalten ved Herstedvester, medmindre

  • 1) det på baggrund af de nærmere oplysninger om kriminalitetens karakter eller andre forhold må antages, at der ikke er grundlag for anbringelse i afdelingen, eller

  • 2) den idømte straf udgør fængsel i højst 1 år, kapacitetsmæssige hensyn taler for anbringelse i anden institution og en sådan anbringelse af behandlingsmæssige grunde ikke anses for uhensigtsmæssig.

Stk. 2 Under anbringelse i anden institution efter stk. 1, nr. 2, tilbydes den indsatte visitationssamtale med en behandler fra visitations- og observationsafdelingen, medmindre en sådan samtale allerede er afholdt.

Stk. 3 Er den pågældende idømt straf af fængsel i 30 dage eller mere, dog højst 3 måneder, for de i stk. 1 nævnte lovovertrædelser, anbringes den pågældende i anden institution. Den pågældende anbringes dog indledningsvis i visitations- og observationsafdelingen, hvis Kriminalforsorgen Sjælland på grundlag af gennemgang af sagens akter undtagelsesvist finder, at der er et åbenbart behov for en målrettet behandlingsindsats.