Anbringelses- og overførselsbekendtgørelsen § 19

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse om anbringelse og overførsel af personer, som skal udstå fængselsstraf eller forvaring (anbringelses- og overførselsbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse nr. 174 af 31. januar 2022

§ 19

Hvis den indsatte ved afgørelsen om valg af afsoningsinstitution er anbragt i arresthus efter straffuldbyrdelseslovens § 21, stk. 3, nr. 1-3, eller den indsatte er overført fra fængsel til arresthus efter straffuldbyrdelseslovens § 28, stk. 1, nr. 1-3, påhviler det kriminalforsorgsområdet at tage spørgsmålet om, hvorvidt den indsatte efter straffuldbyrdelseslovens § 27, stk. 1, skal overføres fra arresthus til fængsel, op til overvejelse, når det efter de foreliggende oplysninger må antages, at betingelserne for overførsel er til stede.

Stk. 2 Det påhviler endvidere kriminalforsorgsområdet at tage spørgsmålet, som nævnt i stk. 1, op til overvejelse, når den indsatte har gennemført 2 uledsagede udgange uden misbrug som led i et regelmæssigt udgangsforløb (weekendudgang).

Stk. 3 Endelig påhviler det kriminalforsorgsområdet at tage spørgsmålet, som nævnt i stk. 1, op til overvejelse, når den indsatte har opholdt sig i arresthuset i 6 måneder, siden spørgsmålet om overførsel til fængsel sidst har været overvejet. Dette gælder dog kun, når

  • 1) en indsat, som udstår straf af fængsel i under 5 år, enten har tilladelse til regelmæssig uledsaget udgang (weekendudgang) eller har udstået 1/4 af straffetiden,

  • 2) en indsat, som udstår straf af fængsel i 5 år og indtil 8 år, har tilladelse til regelmæssig uledsaget udgang (weekendudgang) eller har udstået 1/3 af straffetiden,

  • 3) en indsat, som udstår straf af fængsel i 8 år eller længere tidsbestemt fængselsstraf, enten har tilladelse til regelmæssig uledsaget udgang (weekendudgang) eller har udstået 1/2 af straffetiden, eller

  • 4) en indsat, som udstår straf af fængsel på livstid eller forvaring, har tilladelse til regelmæssig uledsaget udgang (weekendudgang).