Anbringelses- og overførselsbekendtgørelsen § 17

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse om anbringelse og overførsel af personer, som skal udstå fængselsstraf eller forvaring (anbringelses- og overførselsbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse nr. 174 af 31. januar 2022

Overførsel af indsatte fra arresthus til fængsel
§ 17

Afgørelse om overførsel af indsatte, som udstår tidsbestemt fængselsstraf, fra arresthus til fængsel efter straffuldbyrdelseslovens § 27, træffes af kriminalforsorgsområdet, jf. dog § 18, stk. 3. Er der tale om overførsel til en institution beliggende i et andet kriminalforsorgsområde, træffes afgørelsen om overførsel efter forudgående drøftelse med vedkommende kriminalforsorgsområde. Hvis kriminalforsorgsområderne er uenige om, hvorvidt overførsel skal ske, afgøres sagen af det kriminalforsorgsområde, som har rejst spørgsmålet om overførsel.