Anbringelses- og overførselsbekendtgørelsen § 16

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse om anbringelse og overførsel af personer, som skal udstå fængselsstraf eller forvaring (anbringelses- og overførselsbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse nr. 174 af 31. januar 2022

§ 16

Ved behandlingen af sager om overførsel af indsatte mellem ensartede institutioner efter straffuldbyrdelseslovens § 26, stk. 1, nr. 2-4, 1. led, 6, 8, og stk. 2, finder § 13, stk. 1-3, og stk. 4, nr. 1 og 2, tilsvarende anvendelse.